Hvad er kommuneplantillæg?

Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt f.eks. når der skal laves en ny lokalplan.

Kommunen har ansvaret for at planlægge for byerne og det åbne land. Den sker gennem den langsigtede kommuneplan, hvor kommunalbestyrelsen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen bliver revideret hvert fjerde år, og herudover er der mulighed for at lave tillæg, typisk for at ændre mindre dele af kommuneplanen. Se hele Kommuneplan2017 her.

Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg udsendes det i offentlig høring. Efter høringen vurderes alle de modtagne bemærkninger og ændringsforslag og indgår i beslutningen om den endelige vedtagelse af tillægget. Når et kommuneplantillæg er endeligt vedtaget, indskrives de nye bestemmelser i den digitale kommuneplan, så denne til enhver tid er gældende/opdateret.

I en dynamisk kommune er kommuneplanlægning en løbende proces, og derfor vil der i planperioden blive udarbejdet en række tillæg til kommuneplanen. Tillæggene vil ofte blive udgivet sideløbende med en lokalplan – men ikke altid.