Indhold

Med kommuneplantillæg nr. 7 udlægges en ny kommuneplanrammer. På nedenstående kort vises den nye ramme.

Erhvervsområdet ligger nord for den nye motorvej og tilkørselsanlægget der anlægges syd for Regstrup. Området får således en særdeles god tilgængelighed til det overordnede vejnet. Erhvervsområdet udlægges derfor til transporttunge erhverv, der er afhængige af gode adgangsforhold til det overordnede vejnet. I erhvervsområdet kan der placeres virksomheder i miljøklasse 4-5. Indenfor området fastsættes bebyggelsesprocent på maksimalt 40 og en maks. bygningshøjde på 10 meter.

Der fastsættes en maksimale miljøklasse på 5 af hensyn til boligområderne, skole og boldbaner ved Nr. Jernløse. Det må forventes at virksomhederne der indplaceres i områderne kan medføre støjende aktiviteter. Støjen forventes især knyttet til transport, som erhvervsområdet er velegnet til at håndtere uden miljøkonflikter.

Endvidere reduceres kommuneplanens arealer udlagt til område hvor skovrejsning er uønsket. Dette som en følge af, at arealet der udlægges til erhvervsformål udtages af denne udpegning.

Forhold til anden planlægning

Forholdet til kommuneplan 2017 og øvrig planlægning

Området er i kommuneplan 2017 omfattet af en række udpegninger. Udpegningerne beskrives i nedenstående og der redegøres for eventuelle ændringer i kommuneplanens udpegninger.

Eksisterende vindmøller der kan udskiftes

I den vestlige del af området er der placeret en vindmølle. Vindmøllen står i sammenhæng med yderligere to vindmøller der er placeret syd for området. Disse vindmøller er i kommuneplanens retningslinje 8.1.5 udpeget. Udpegningen betyder at de kan udskiftes og erstattes af tilsvarende vindmøller. Vindmøllerne har en totalhøjde på 64 meter og en navhøjde på 40 meter. Udlægget af et erhvervsområde er ikke i strid med dette. Udskiftning af eksisterende vindmøller med nye vindmøller kræver endvidere en nærmere vurdering ved minimum at udføre en VVM-screening.

Skovrejsning uønsket

En del af erhvervområdet er udlagt som område hvor skovrejsning er uønsket. Det vil sige, at der ikke må rejses skov indenfor området. Det kan eventuelt være hensigtsmæssigt at omkranse det kommende erhvervsområde med levende beplantning/skov, derfor ændres kommuneplanens udpegning.

Området er oprindelig udpeget til område hvor skovrejsning er uønsket, da man har ønsket at friholde motorvejstraceet for skovbeplantning, der kunne besværliggøre gennemførelsen af motorvejen. Nu hvor motorvejstraceet er endelig fastlagt, er det ikke nødvendigt, at fastholde området som skovrejsning uønsket. På denne baggrund ændres udpegningen af området. Det forventes, at hele skovrejsningsudpegningen syd for Regstrup i Kommuneplan 2017, udtages i forbindelse med næste revision af kommuneplanen, da hele motorvejstracéet er kendt og fastlagt.

Kort der viser udpegningen af områder hvor skovrejsning er uønsket før og efter kommuneplantillægget.

Før:

Efter:

Drikkevandsinteresser

Erhvervsområdet er beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplandet til Regstrup og Nr. Jernløse Vandværk. Ifølge kommuneplanens retningslinjer skal nye særligt grundvandstruende virksomheder så vidt muligt placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger.

Jævnfør bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse (BEK nr. 1697 af 21/12/2016), skal områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande friholdes for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Det er derfor ikke muligt at planlægge for sådanne virksomheder eller anlæg i rammeområderne som kommuneplantillægget udlægger.

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning har udarbejdet en vejledning der omhandler kravene til kommunernes planlægning (Vejledning om krav til kommuneplanlægning indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse VEJL 2017-03-31 nr 9320). Ifølge vejledningen skal kommunerne konkret vurdere arealanvendelsen på baggrund af ønskerne til planlægning med udgangspunkt i virksomheder og anlæg på vejledningens bilag 1. Listen er ikke udtømmende men retningsgivende i forhold til hvilke virksomhedstyper og anlæg eller aktiviteter, hvor der sædvanligvis kan forventes håndtering af stoffer, der er mobile i forhold til grundvandet.

Kriterier til udvælgelse af de forskellige virksomheder og anlægstyper er begrundet i deres oplag, håndtering, anvendelse eller produktion af mobile stoffer, dvs. forureningskomponenter, der på grund af manglende binding, nedbrydning eller omdannelse kan udvaskes til grundvandet.

De enkelte rammer indeholder bestemmelser der sikrer, at der ikke i den efterfølgende lokalplanlægning indplaceres anlæg eller virksomheder, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvand. Kommuneplantillægget er således i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og de nationale interesser på området.

Arealudlæg til erhvervsformål

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplan 2017 blev området udlagt til perspektivområde til erhverv. På baggrund heraf, og som følge af motorvejens forlængelse mod Kalundborg vurderes det, at der er grundlag for at udlægge et erhvervsområde. Erhvervsområdet prioriteres til transport- og logistikvirksomheder samt andre transporttunge virksomheder.

Transporttunge virksomheder er afhængige af lokaliseringsmuligheder i erhvervsområder med god tilgængelighed til motorveje. Ved kommunal planlægning af erhvervsområder langs motorveje er det derfor et nationalt krav, at disse erhvervsområder prioriteres til transporttunge virksomheder som f.eks. transport- og logistikvirksomheder.

Holbæk Kommunes Landskabsplan

Området er i Holbæk Kommunes Landskabsplan beliggende på grænsen mellem landskabsområde 15 Søstrup og landskabsområde 25 Krøjerup. Landskabsplanen blev udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2013. Motorvejens forlængelse, herunder tilkørselsramper ved Regstrup er således ikke medtaget i de landskabelige registreringer, der skete i forbindelse med tilblivelsen af Landskabsplanen. Den kommende motorvejs påvirkning af landskabet medfører, at landskabet bliver endnu mere præget af tekniske anlæg end beskrevet af Landskabsplanen, som det fremgår nedenfor.

Det fremgår af Landskabsplanen, om område 15, Søstrup, bl.a. at området er karakteriseret som et roligt og ensartet landbrugslandskab med mellemstore marker og spredte gårde. Landsbyer ligger spredt i området og flere af disse er udbygget. Der er relativt få større naturområder, men flere små vandhuller og beplantninger spredt i landbrugslandet. Området indeholder mange tekniske anlæg af forskellig type. Til trods herfor virker landskabet flere steder autentisk. Det dominerende landskabselement er landbrugslandet med mellemstore gårde og tætliggende landsbyer. Landskabet er præget af mange tekniske elementer og flere landsbyer, som er udbygget med parcelhusområder.

Det fremgår af Landskabsplanen, om område 25, Krøjerup, bl.a. at området er karakteriseret som et roligt og ensartet landskab med mange elementer som hegn, landsbyer, små naturområder og småplantninger. Området virker relativt uforandret til trods for, at der er tilføjet nogle nye elementer af en væsentlig størrelse, som f.eks. vindmøllerne mod nordøst. Området har generelt en vis grad af autenticitet til trods for, at landbruget stadig er fungerende i området. Der er dog ikke sket væsentlige udbygninger af landbrugsbedrifterne. Det dominerende landskabselement er landbrugslandet med de mellemstore gårde og de tætliggende landsbyer. Terrænet giver, på trods af de relativt begrænsede højdeforskelle, sammen med beplantningerne området en vis overskuelighed.

Med kommuneplantillægget vil området efter nærmere lokalplanlægning kunne udnyttes til erhvervsformål, som er afhængig af en motorvejsnær placering. Der vil indenfor rammerne blive mulighed for at opføre bygninger til erhvervsformål i en højde på op til 10 meter. Landskabet i området er imidlertid i forvejen påvirket af tekniske anlæg (højspænding og vindmøller) og den kommende motorvej vil ligeledes påvirke oplevelsen af landskabet.

Udlæg af erhvervsområdet vurderes ikke at medføre en uforenelig påvirkning af landskabet, da landskabet i forvejen er påvirket af bl.a. tekniske anlæg og den kommende motorvej.

Diverse udpegninger og beskyttelsesinteresser

Natura2000 områder

De nærmeste Natura2000 område er:

  • Store Åmose, Skarresø og Bregninge, der ligger ca. 7 km sydvest for erhvervsområdet
  • Egernæs med holme og Fuglsø, der ligger ca. 9 km øst for erhvervsområdet

Det er vurderet, at kommuneplantillægget på grund af den store afstand fra erhvervsområdet til Natura2000 områderne ikke vil medføre nogen påvirkning af disse. Endvidere vil der i forbindelse med lokalplanlægning blive foretaget en ny vurdering.

Bilag-IV-arter

Habitatdirektivets bilag IV består af en række arter, som for eksempel markfirben, spidssnudet frø og stor vandsalamander, som findes i tilknytning til området. Der er endvidere en nyetableret paddesø i erhvervsområdets nordvestlige hjørne. Formålet med bekendtgørelsen er at beskytte de såkaldte bilag IV-arter. Beskyttelsen omfatter arterne og deres levesteder, både inden for og uden for Natura 2000-områderne.

Kommuneplantillægget fastsætter den overordnede fysiske planlægning for området, men fastsætter ikke nærmere bestemmelser for hvor eventuel bebyggelse placeres indenfor området. Dette vil først blive fastsat i en eventuel efterfølgende lokalplan. På det foreliggende grundlag er det derfor ikke muligt at foretage en konkret vurdering af kommuneplantillæggets påvirkning på bilag IV-arter. Kommuneplanen har desuden en længere tidshorisont, hvilket betyder, at der kan gå lang tid mellem plan og realisering. Dermed kan de konkrete forhold have ændret sig på tilladelsestidspunktet i forhold til planlægningstidspunktet.

Kravet om vurdering af påvirkning på bilag IV-arter er stadig gældende på trods af, at den endelige stillingtagen udskydes til den videre planlægning. Det indebærer en risiko for, at de efterfølgende tilladelser, lokalplaner, m.v. ikke kan gives/realiseres som forudsat i kommuneplanen.

I den videre planlægning, må der ikke træffes afgørelse om tilladelse, dispensation, godkendelse, planlægning m.v. i medfør af Planloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Råstofloven, Husdyrloven m.fl., som kan føre til forringelse af yngle- og rasteområder for de arter, som er listet på Habitatdirektivets bilag IV.

Forholdet til regionale og nationale interesser

På baggrund af ovenstående redegørelse er det vurderet, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med den statslige og regionale planlægning. Der kan særlig henvises til at erhvervsområdet udlægges til transporttunge virksomheder som f.eks. transport- og logistikvirksomheder.

Høring og endelig vedtagelse

I forbindelse med planlægningen, er der afholdt fordebat, hvor der er indkaldt til ideer og forslag til den videre planlægning. Fordebatten varede 4 uger i perioden 6. september 2018 til 4. oktober 2018. Der blev afholdt et orienterende borgermøde d. 27. september 2018, hvor det var muligt at komme med input og stille spørgsmål til den kommende planlægning.

Kommuneplantillægget har været i høring fra den 15. marts 2019 til den 10. maj 2019. Sammen med kommuneplantillægget var der endvidere et lokalplanforslag for et biogasanlæg i høring. Kommunalbestyrelsen behandlede den 19. juni 2019 de indkomne høringssvar og planforslagene. Kommunalbestyrelsen besluttede, at forslaget for biogasanlægget ved Snævre ikke skulle vedtages og at erhvervsområdet skulle reduceres.

Miljørapport

Der er udarbejdet en miljørapport i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget. Miljørapporten og afgrænsningen af denne ses her her (596.9 KB). Der er endvidere udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Denne kan ses her (334.5 KB).

PDF (Denne sektion vises ikke på ydersiden)

Indsæt link til PDF her

Rammer

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

14.E06 - Ved motorvejen