Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre anvendelse til kontorerhverv og liberalt erhverv indenfor planområdet. Dette under forudsætning af, at en nærmere undersøgelse i forbindelse med lokalplanlægningen viser, at der ikke er uhensigtsmæssige skyggegener eller andre problemer i forhold til områdets primære anvendelse til idræts-, kulturelle, undervisnings- og fritidsmæssige formål.

Indhold

Området er omfattet af rammeområde 2.F05 i Kommuneplan 2017 for Holbæk
Kommune. Området er i rammen udlagt til:

Offentlige formål, herunder idræts-, kulturelle-, undervisnings- og fritidsmæssige
formål, med mulighed for erhverv med relation til førnævnte formål, herunder
hotel/ sportelformål (publikumsorienterede servicefunktioner) samt til butiksformål
til brug for de kunder, der iøvrigt benytter anlægget på grund af dets primære
funktion såsom merchandisebutik, mindre kiosker med udsalg i forbindelse med
kampe og lignende. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er maks. 1.000
m2. Den maksimale butiksstørrelse er 150 m2. Butikker skal integreres i stedets
centrale bygning. Området skal betjenes med 2 primære vejadgange. Fra
Skagerakvej mod nord skal der sikres adgang for de bløde trafikanter. Fra
Omfartsvejen skal der sikres vejadgang for de hårde trafikanter.

Med kommuneplantillæg 20 vil der tillige være mulighed for
kontorerhverv og liberalt erhverv på etager over stueplan. Dette under forudsætning af, at en nærmere undersøgelse i forbindelse med lokalplanlægningen viser, at der ikke er uhensigtsmæssige skyggegener eller andre problemer i forhold til områdets primære anvendelse til idræts-, kulturelle, undervisnings- og fritidsmæssige formål.

Forhold til anden planlægning

Statslig og regional planlægning

Kommuneplantillægget er ikke i strid med statslige interesser.

Kystnærhedszone
Området er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Der er ingen væsentlig ændring i forhold til gældende plangrundlag, da der ikke muliggøres højere byggeri med tillægget. Det muliggjorte byggeri vil ikke påvirke kystlandskabet, da det er beliggende bag ved eksisterende bymæssig bebyggelse.

Diverse udpegninger
Området grænser op til område udpeget i kommuneplanen til kirkeomgivelser. Kommuneplantillægget muliggør ikke højere eller mere byggeri end gældende kommuneplanramme.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslagenes (lokalplan og kommuneplantillæg) miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 1225 af 25-10-2018). Miljøscreeningen er vedlagt planforslaget og kan fra den digitale platform ses her.

Ifølge lovens § 8, stk. 2 skal der gennemføres en vurdering af, om planer og
programmer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, når disse
1) er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på
lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller
2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at
få væsentlig indvirkning på miljøet.

Efter § 8, stk. 2, nr. 2 skal planer dog kun miljøvurderes, hvis de må antages at
kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Holbæk Kommune vurderer, at planforslagene ikke er omfattet af lovens krav om
miljøvurdering, da planforslagene alene fastsætter anvendelsen af et lokalt område
og ikke danner grundlag for anlæg m.v., der vurderes til at få en væsentlig
indvirkning på miljøet.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med
lokalplanforslaget.

Bilag IV-arter

Der er ikke fundet bilag 4 arter indenfor området. Der forventes ingen påvirkning af beskyttede arter direkte eller indirekte.

Høring

Kommuneplantillægget har været i høring i perioden fra den 14. november 2019 til den 9. januar 2020.

Behandling af høringssvar

Administrationen har modtaget 4 høringssvar til lokalplan 2.92 og kommuneplantillæg nr. 20 i høringsperioden.
Du kan se behandlingen af høringssvarene her:

Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil

 

Rammer

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

2.F05 - Holbæk Vest

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

2.F05 - Holbæk Arena