Rekreativt område v. Rævebjerg

Formål

Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 12.08 – et område for rekreative formål; friluftsliv, publikumsorienterede arrangementer, hestesport og foreningsaktivitet.

En del af arealet er i dag udlagt til rekreative formål. På baggrund af et ønske fra Dansk Køre Selskab, om at etablere et nyt hjemsted for selskabets hestesportsaktiviteter, udvides området til rekreative formål. Af denne grund udarbejdes et nyt kommuneplantillæg.

Lokalplanområdets areal benyttes i dag af Mørkøv Handels-, Håndværker- og Borgerforening, i form af en benyttelsesaftale med Holbæk Kommune. Foreningen arrangerer bl.a. et stort årligt kræmmermarked i området. Dansk Køre Selskabs hestesportsaktiviteter vil kunne sameksistere med Mørkøv Handels-, Håndværker- og Borgerforenings anvendelse af arealet, sådan at eksisterende brug fortsætter uforandret.

Udvidelsen af det rekreative areal forventes at skabe mere foreningsliv syd for Mørkøv og komme borgerne og byen til gode.

Området er i dag beliggende i byzone og landzone. Hele området overføres til byzone, da arealet ikke anvendes ikke til landbrug i dag, og egner sig godt til rekreative formål.

Indhold

Planområdet omfatter et areal på omkring 6,9 ha og er beliggende øst for Mørkøv by, mellem Holbækvej og Skovvejen. To tredjedele af planområdet er beliggende i byzone, og er kommune- og lokalplanlagt. Resterende tredjedel af planområdet er, forud for den nye planlægning, beliggende i landzone og er ikke planlagt.

Området er et ubebygget, kuperet græsareal. Mod syd grænser arealet til et privatejet skovområde. Da skoven er mindre end 20 ha medfører den ikke en skovbyggelinje. Mod nord grænser planområdet til landbrugsjord.

På kortet ses eksisterende ramme samt en ny ramme med stiplet gul. Et stykke eksisterende ramme aflyses for arealet, hvor den nye ramme overlapper.

Forhold til anden planlægning

Statslig og regional planlægning
Det er vurderet, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med den statslige og regionale planlægning.

Kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan nr. 12.08 vurderes på baggrund af miljøscreeningen ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet, og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

- Planlægningen bevarer planområdets nuværende anvendelse som grønt friareal til rekreative formål

- Planlægningen muliggør opførelse af et meget begrænset antal bygninger i tilknytning til hestesportsaktiviteter i planområdet

- Planlægningen sikrer områdets landskabelige og rekreative værdier

- Planlægningen fastsætter bestemmelser for bygningers placering, omfang og udtryk, så de tilpasses landskabet

Der ikke er registreret miljømæssige, kulturhistoriske eller andre interesser, der kan påvirkes, skades eller forringes pga. planlægningen.

Kystnærhedszone
Arealet er ikke beliggende i kystnærhedszonen.

Diverse udpegninger

Planlægningen inddrager 2,1 ha landbrugsjord til byzone. Arealet er tidligere udpeget til et særligt værdifuldt landbrugsområde i kommuneplanen.

Jorden dyrkes dog ikke til landbrug. Arealet er ubebygget og bruges i dag til rekreative formål. Planlægningen sikrer nuværende anvendelse. At inddrage jorden til byzone vurderes dermed ikke at påvirke arealets potentiale.

Bilag-IV-arter
I planområdets vestlige del er der registreret et overdrev, jf. Naturbeskyttelseslovens §3. Der er foretaget en Bilag-IV registrering, og det vurderes, at der potentielt kan være lokalitet for mark-firban. Det vurderes dog, at de aktiviteter, som lokalplanen giver tilladelse til, ikke har en negativ påvirkning på en eventuel bestanddel her.

Lokalplanen sikrer, at de aktiviteter, lokalplanen giver mulighed for på det samlede areal, ikke påvirker overdrevets fauna.

Trafik og vejbetjening
Området trafikbetjenes ved Ringstedvej via en udlagt grussti på matrikel 23b, som betjenes videre af en privatejet vej på matrikel 1 no., som fører til det rekreative område.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planernes (lokalplanen og kommuneplantillægget) miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (Lbk 2018-10-25 nr. 1225 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planerne.

Ifølge lovens §8 stk.2, nr.2 udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Planerne vurderes på baggrund af en foretaget screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planerne, da;

- Planlægningen bevarer planområdets nuværende anvendelse som grønt friareal til rekreative formål

- Planlægningen muliggør opførelse af et meget begrænset antal bygninger i tilknytning til hestesportsaktiviteter i planområdet

- Planlægningen sikrer områdets landskabelige og rekreative værdier

- Planlægningen fastsætter bestemmelser for bygningers placering, omfang og udtryk, så de tilpasses landskabet

- Der ikke er registreret miljømæssige, kulturhistoriske eller andre interesser, der kan påvirkes, skades eller forringes pga. planlægningen

Høring

Kommuneplantillæg nr. 19 (samt lokalplanforslag 12.08) har været i høring i perioden fra den 27. november 2019 til den 24. januar 2020.

Planerne er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 2. april 2020.

PDF (Denne sektion vises ikke på ydersiden)

Indsæt link til PDF her

Rammer

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

12.R03 - Rævebjerg østlige del
12.R01 - Rævebjerg

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

12.R01 - Rævebjerg