System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.InvalidOperationException: Value is null.
  at DisPlay.Umbraco.Optional`1.get_Value()
  at ASP._Page_Views_Partials_gridComponentHero_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\gridComponentHero.cshtml:line 25
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20

Vindmøller

Retningslinjer

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kortet

Retningslinjer for opstilling af store vindmøller

8.1.1 Der er udpeget 3 interesseområder for store vindmøller. Der kan ikke opstilles store vindmøller udenfor disse områder.

 1. Interesseområde for store vindmøller ved Hagesholm. I området kan der opstilles i alt 12 vindmøller med en totalhøjde på 127 meter
 2. Interesseområde for store vindmøller ved Ny Bjergby. I området kan der opstilles i alt 2 møller med en højde på 127 meter.
 3. Interesseområde for store vindmøller ved Tornved. I området kan der opstilles i alt 2 vindmøller med en totalhøjde på 130 meter.

8.1.2 Ved planlægning for vindmøller i de udpegede interesseområder for store vindmøller skal der gennemføres en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) i forbindelse med den nærmere planlægning for det konkrete projekt. VVM-redegørelsen vil have konsekvenser for, hvor mange og hvor store vindmøller, der kan opstilles i det enkelte interesseområde.

8.1.3 Interesseområder for store vindmøller skal friholdes for byggeri og anlæg, der kan hindre opstilling af store vindmøller.

8.1.4 Inden der kan opstilles nye store vindmøller indenfor interesseområder, skal alle eksisterende store vindmøller indenfor en afstand af 28 x møllehøjden på de nye store vindmøller nedtages. Retningslinjen gælder ikke for de eksisterende store vindmøller, hvor en VVM-redegørelse kan dokumentere, at de pågældende vindmøller kan bibeholdes.

Retningslinjer for udskiftning af eksisterende vindmøller 

8.1.5 Bortset fra husstandsvindmøller og småmøller kan eksisterende vindmøller uden for de udpegede interesseområder for store vindmøller kun udskiftes enkelte steder. Det drejer sig om følgende:

 1. 6 eksisterende vindmøller ved Salvig.
 2. 3 eksisterende vindmøller ved Regstrup/Nr. Jernløse.
 3. 1 eksisterende vindmøller øst for Ugerløse.

Udskiftning kræver en nærmere vurdering ved minimum at udføre en VVM-screening. Udskiftning eller ombygning kan endvidere kun ske under forudsætning af:

 • at møllernes placering ikke ændres væsentligt,
 • at møllernes fysiske dimensioner (navhøjde, rotordiamelter mv.) ikke ændres væsentligt og
 • at generatorskifte mv. ikke giver anledning til et forøget støjniveau.

Generelle retningslinjer

Retningslinjer vedrørende husstandsmøller og småmøller (mini- og micromøller)

8.1.6 Husstandsmøller og småmøller kan ikke opstilles indenfor kystnærhedszonen og større uforstyrrede landskaber. Møllerne må kun opstilles enkeltvis.  

8.1.7 Husstandsvindmøller og småmøller kan opstilles uden konkret udpegning i kommuneplanen, hvis de opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg.

8.1.8 Husstandsmøller må maksimalt have en totalhøjde på 25 meter. Totalhøjden for småmøller må ikke overstige 8,5 m.

8.1.9 Husstandsmøller og småmøller kan kun opstilles efter en - som minimum - VVM-screening og en nærmere konkret vurdering.

8.1.10 Ved behandling af ansøgninger om opstilling af husstandsvindmøller og småmøller skal der tages størst muligt hensyn til nabobeboelser og landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier, herunder kirkeomgivelser og kulturmiljøer. Der kan stilles krav til møllens placering, totalhøjde, udseende mv.

Udseende

8.1.11 Store vindmøller i interesseområderne skal etableres med horisontal aksel. Husstandsmøller og småmøller kan etableres med enten horisontal eller vertikal aksel.

8.1.12 På store vindmøller i interesseområder skal forholdet mellem navhøjde og rotordiameter være mellem 1:1,1 og 1:1,35.

8.1.13 Store vindmøller inden for samme interesseområde for store vindmøller skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal samt være 3-bladet.

8.1.14 Der må ikke være reklamer eller logo på vindmøller.

8.1.15 Mølletårne og vinger skal farvesættes med samme lysegrå farve og udføres med ikke reflekterende overflader.

8.1.16 Ved nedtagning af vindmøller skal tilhørende fundamenter og veje fjernes til 1 meter under terræn.

8.1.17 Sendeudstyr til radio- og telekommunikation kan anbringes i vindmølletårne, hvis det ikke er synligt og dermed ikke skæmmer arkitekturen på den enkelte vindmølle.

Afstandskrav

8.1.18 Fra vindmøller skal der være en afstand på mindst 4 x totalhøjden til nærmeste nabobeboelse.

8.1.19 En husstandsvindmølle og småmølle skal placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg på egen grund og mindst 250 m. fra nabobeboelser. Afstandskravet på 250 m er vejledende.

8.1.20 Store vindmøller i et interesseområde for store vindmøller skal placeres med en indbyrdes afstand på 3 - 5 x rotordiameteren. Retningslinjen gælder ikke, hvis en VVM-redegørelse kan dokumentere, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig og hensigtsmæssig.

8.1.21 Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere veje end 1 gange vindmøllens totalhøjde. I konkrete tilfælde kan det være nødvendigt at fastlægge en mindsteafstand til en vej på 1,7 gange vindmøllens totalhøjde.

8.1.22 Vindmøller må ikke opstilles nærmere jernbaner end 1 gange vindmøllens totalhøjde. I konkrete tilfælde kan det være nødvendigt at fastlægge en mindsteafstand til en jernbane på 1,7 gange vindmøllens totalhøjde. 

8.1.23 Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere overordnede naturgasledninger af stål eller deklarationsarealer for højspændingsledninger end møllens totalhøjde.

8.1.24 I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, eller hvor maritime radioanlæg er placeret, vil tilladelse til opstilling af vindmøller bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen.

Støj

8.1.25 Alle vindmøller skal anmeldes i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om støj fra vindmøller og skal overholde de gældende støjgrænser.

Skyggevirkning

8.1.26 Vindmøller må ikke påføre nærtliggende beboelse mere end 10 timers reel skyggetid om året. Store vindmøller skal udføres med teknik og software, der gør det muligt at begrænse den reelle skyggetid, hvis det viser sig nødvendigt.

Lysafmærkning mv.

8.1.27 Store vindmøller med en totalhøjde på mellem 100 og 150 meter skal afmærkes, hvis Statens Luftfartsvæsen finder det påkrævet af hensyn til flysikkerheden. Afmærkning med blinkende lys skal som udgangspunkt undgås. Vindmøller med en totalhøjde på 100 meter eller mere skal anmeldes til Trafikstyrelsen.

Vejadgang og omformerstationer

8.1.28 Anlæg af veje til opstilling og servicering af vindmøllerne skal ske under hensyntagen til områdets jordbrugsmæssige anvendelse. Vejene skal så vidt muligt anlægges langs naturlige skel i landskabet.

8.1.29 Omformerstationer til vindmøllerne skal så vidt muligt placeres i tilknytning til anden bebyggelse i områder eller alternativt, så de indpasses i landskabet.

Konsekvenszone

8.1.30 Der fastlægges en konsekvenszone på 5 x totalhøjden omkring interesseområder for store vindmøller. Inden for denne zone må der ikke i lokalplanlægningen udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, med mindre det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er uacceptable miljømæssige gener forbundet hermed.

Definitioner

Bemærkninger til retningslinjer

Planlægning og tilladelser

Opstilling af vindmøller forudsætter en konkret fysisk planlægning, herunder bl.a. at det konkrete område er udpeget i kommuneplanen og at der er vedtaget retningslinjer herfor. Undtagelsen er opstilling af enkeltstående husstandsvindmøller, der placeres i nærhed til eksisterende bebyggelse, samt småmøller.

Opstilling af nye vindmøller og udskiftning af gamle vindmøller er omfattet af VVM-bekendtgørelsen. I henhold bekendtgørelsen skal virkningerne på miljøet altid vurderes for projekter til opstilling af grupper af mere end 3 vindmøller eller for vindmøller med en totalhøjde på mere end 80 meter. For alle andre vindmøller (f.eks. husstandsvindmøller og småmøller) skal der ske en screening af mulige miljøpåvirkninger. Dette kan udløse krav om udarbejdelse af VVM-redegørelse.  

Opstilling af store vindmøller i de udpegede interesseområder forudsætter desuden, at der er fastlagt en konkret kommuneplanramme og retningslinje samt udarbejdet en lokalplan for det enkelte område. Det gælder som udgangspunkt også for udskiftning af eksisterende vindmøller. I forbindelse med denne planlægning skal der også udarbejdes en miljøvurdering af planerne, som normalt vil være en udvidelse af VVM-redegørelsen, hvor også kravet om efterfølgende overvågning indarbejdes. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, skal vindmøllerne desuden have en VVM-tilladelse og en byggetilladelse samt eventuelt andre nødvendige tilladelser i henhold til gældende lovgivning. I VVM-tilladelsen vil der bl.a. også blive stillet krav om, hvor mange eksisterende vindmøller, der skal fjernes, inden der kan opstilles nye, store vindmøller. 

Det kræver normalt en landzonetilladelse efter planloven at opføre en husstandsvindmølle eller småmølle. Grundlaget for landzonesagsbehandlingen vil være retningslinjerne om husstandsvindmøller og småmøller, de øvrige retningslinjer for det åbne land og de konkrete støjhensyn. Det betyder, at der efter en konkret vurdering, hvori der indgår de ovennævnte forhold, kan gives tilladelse til husstandsmøller og småmøller, der ikke belaster landskabet.

Interesseområder for store vindmøller

Der er 3 interesseområder for store vindmøller i kommuneplanen; ved Hagesholm, Ny Bjergby og Tornved. Interesseområderne udgør konkrete vindmølleområder, der – i forskelligt omfang - er omfattet af en nærmere planlægning.

Udpegningen af de 3 interesseområder for store vindmøller er videreført i Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune. Holbæk Byråd vedtog i 2009 en vindmølleplan (Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2007 – 2018 for Holbæk Kommune), som bl.a. udlagde bl.a. de 3 interesseområder for store vindmøller og opstillede retningslinjer for opstilling af husstandsvindmøller og småmøller. I udpegningen af interesseområderne blev der taget hensyn til omgivelserne, landskabet, lovkrav osv.

Interesseområde for store vindmøller ved Hagesholm

Udover retningslinjen er der fastlagt en konkret kommuneplanramme for interesseområdet (rammeområde 6.T01). Desuden er der vedtaget en lokalplan for området (Lokalplan nr. 6.11A) og udarbejdet en VVM-redegørelse for et konkret projekt. I området kan der opstilles i alt 12 møller med en totalhøjde på 127 meter.

Ved kommuneplanens vedtagelse er der opstillet 10 store vindmøller i området. Der kan opstilles yderligere 2 vindmøller i området, når 6 eksisterende vindmøller i området er fjernet. 

Interesseområde for store vindmøller ved Ny Bjergby

Udover retningslinjen er der fastlagt en konkret kommuneplanramme for interesseområdet (rammeområde 12.T02). Desuden er der vedtaget en lokalplan for området (Lokalplan nr. 12.02) og udarbejdet en VVM-redegørelse for et konkret projekt. I området kan der opstilles i alt 2 store vindmøller med en totalhøjde på 127 meter.

Ved kommuneplanens vedtagelse er der opstillet 2 store vindmøller i området, og der kan således ikke opstilles yderligere.

Interesseområde for store vindmøller ved Tornved

Udover retningslinjen er der kun fastlagt en konkret kommuneplanramme for området (rammeområde 11.T01). Opførelse af store vindmøller i området forudsætter, at der forinden er udarbejdet en lokalplan med en tilhørende miljøvurdering samt et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for et konkret projekt.  I området kan der opstilles i alt 2 vindmøller med en totalhøjde på 130 m. Det forventes, at det er en forudsætning, at 3 eksisterende vindmøller i området er fjernet, inden der kan opstilles nye, store vindmøller i området. VVM-redegørelsen kan fastlægge andre bestemmelser om, hvor mange vindmøller der kan etableres i området.

Påvirkningen fra store vindmøller

Vindressourcen udnyttes væsentligt bedre med de store vindmøller, idet der med disse vindmøller kan produceres mere strøm med færre vindmøller. De store vindmøller stiller dog skærpede krav til landskab, afstand til nabobebyggelse, kulturhistorie med videre, og der er derfor også færre opstillingsmuligheder, som til gengæld skal udnyttes optimalt. De færre opstillingsmuligheder skyldes især, at der er stor forskel på, hvordan forskellige landskabstyper og områder vil blive påvirket af store vindmøller. F.eks. vil landskaber med spredt beplantning som udgangspunkt være mere robuste i forhold til store vindmøller end helt åbne landskaber. I landskabsplanen, der er udarbejdet i forbindelse med kommuneplanen, er der foretaget en analyse af samtlige landskaber i kommunen. Således giver planen en klar indikation på, i hvilke landskaber og områder der kan opføres store vindmøller.

I sammenhæng med ovenstående vurderes det, at store vindmøller godt kan få en positiv betydning for oplevelsen af landskabet. Dels fordi en stor vindmølle kan erstatte flere små vindmøller, så der samtidig sikres en optimal udnyttelse af vindressourcen i kommunens interesseområder for store vindmøller. Dels kan en stor vindmølle give et roligere indtryk end en mindre vindmølle, bl.a. fordi store vindmøller har en langsommere rotorhastighed.

Der er fastsat retningslinjer om en mindste totalhøjde på 125 meter for store vindmøller i de udpegede interesseområder for store vindmøller. Den maksimale totalhøjde er individuel for de enkelte interesseområder for store vindmøller med udgangspunkt i de lokale forhold, henholdsvis 127 og 130 meter. 

Udskiftning af eksisterende, mindre vindmøller

Bortset fra store vindmøller i de udpegede interesseområder for store vindmøller samt husstandsvindmøller og småmøller kan eksisterende, mindre vindmøller kun udskiftes i 3 konkrete områder. De 3 områder er:

 1. Vindmølleområde ved Salvig.
 2. Vindmølleområde ved Regstrup/Nr. Jernløse.
 3. Vindmølle øst for Ugerløse.

Vindressourcen udnyttes som nævnt bedst med store vindmøller, idet der med disse vindmøller kan produceres mere strøm med færre vindmøller. De store vindmøller stiller dog skærpede krav til landskab, afstand til nabobebyggelse, kulturhistorie med videre, og der er derfor også færre opstillingsmuligheder. Muligheden for at udskifte en række eksisterende (mindre) vindmøller bunder derfor i ønsket om at fremme vedvarende energi, også på steder hvor der pga. afstandskrav mv. ikke kan opstilles store vindmøller. Det er ikke muligt at opstille store vindmøller i de ovennævnte områder.

Det er desuden vurderet, at de eksisterende vindmøller i ovennævnte områder med fordel kan udskiftes med nye, mere energieffektive vindmøller. Ikke mindst fordi det på baggrund af Landskabsplanens konklusioner om landskabstyper er vurderet, at landskaberne omkring de pågældende områder er egnede til at der også på lang sigt er placeret vindmøller her. 

Udskiftningen de eksisterende vindmøller kan kun ske under forudsætning af den visuelle påvirkning af omgivelserne ikke ændres væsentligt og at støjniveauet ikke øges. Dette er for et sikre det fornødne hensyn til omgivelserne. Udskiftning af vindmøllerne kan/vil desuden forudsætte, at der forinden er udarbejdet en nærmere planlægning. I miljøvurderingen til kommuneplan 2013-25 er det desuden vurderet, at der kan blive behov for yderligere miljøvurdering i forbindelse med en nærmere planlægning for en udskiftning af vindmøllerne.

Særlig tilladelse til udskiftning af eksisterende vindmøller

Vindmøllecirkulæret giver landzonemyndigheden mulighed for undtagelsesvist at tillade genopstilling af en vindmølle uden for de udpegede områder, hvis der foreligger en særlig begrundelse som f.eks., at vindmøllen er gået i stykker på grund af lynnedslag eller lignende.

Husstandsvindmøller og småmøller

Det konkrete projekt for en husstandsvindmølle eller en småmølle skal som minimum screenes efter VVM-bekendtgørelsens regler. Vindmøllerne kan dog som udgangspunkt opstilles uden anden planlægning i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse, hvilket som hovedregel er indenfor en afstand på 20 m. En afgørelse må bero på en samlet vurdering af, om vindmøllen sammen med ejendommens bebyggelse opfattes en samlet enhed bl.a. i forhold til terrænforhold og landskaber i øvrigt. Ønskes møllerne opstillet andre steder, kræver det en nærmere planlægning. Ved konkret vurdering fra sag til sag skal der altså tages plan- og landskabshensyn og nabohensyn.

I Holbæk Kommune kan husstandsvindmøller og småmøller desuden kun opstilles i landzone, og de skal samtidig opstilles på egen grund mindst 250 m. fra nabobeboelser. Afstandskravet på 250 m. er vejledende og skyldes et ønske om at sikre et særligt hensyn til omgivelserne. I en landzonelokalplan kan der være fastsat bestemmelser, som har betydning for muligheden for at opsætte husstandsvindmøller og småmøller. 

Udseende

Hensynet til landskabet skal prioriteres højt ved opstillingen af vindmøller. De enkelte vindmøllegrupper skal kunne opfattes som en harmonisk helhed. Derfor skal der stilles krav til ensartethed og opstillingsmønster. I ”Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land” fra foråret 2007 anbefales det for grupper med 3 til 4 vindmøller, at de opstilles i lige rækker med en afstand mellem møllerne på 3-5 gange rotordiameter. For at undgå problemer med turbulens og dermed en sikkerhedsmæssig belastning af konstruktionen på de enkelte møller skal den indbyrdes afstand mellem møllerne være på mindst 3 gange rotordiameteren. Omvendt må der ikke være en afstand over 5 gange rotordiameteren, da opfattelsen af en sammenhængende vindmøllegruppe dermed forsvinder. Der kan dog være helt særlige situationer, hvor det kan være vanskeligt at overholde afstandskravene. Her skal det i VVM-redegørelsen dokumenteres, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig og hensigtsmæssig. Kun møller med 3-bladet rotor kan opstilles, da det giver det mest harmoniske udtryk.

Desuden har det stor betydning, at vindmøllerne ved deres farve og materialevalg i øvrigt fremtræder så neutrale som muligt i landskabet. Erfaringen viser, at lysegrå nuancer oftest passer til vejrlig og landskab. Skilte, reklamer, logo og belysning bortset fra lysafmærkning må ikke anbringes på vindmøllerne. Sendeudstyr til radio- og telekommunikation kan kun anbringes på vindmøllerne i et omfang, hvor det ikke ødelægger den generelle arkitektur på den enkelte vindmølle.

Afstandskrav

Afstand til naturgasledninger og højspændingsledninger

Baggrunden for bestemmelsen om afstand til naturgasledninger er risikoen for lynnedslag og gensidige påvirkninger. Retningslinjerne om afstande til højspændingsledninger har samme årsag. Ved overordnede naturgasledninger af stål forstås vedtransmissionsledninger (80 bar) og regionale fordelingsledninger (16 bar).

Afstand til radiokæder

Som hovedregel skal der holdes en afstand på 200 meter fra overordnede radiokædeforbindelser og maritime anlæg til vindmøller. Materiale angående planlægning og opstilling af vindmøller i nærheden af en overordnet radiokæde skal sendes til de relevante myndigheder samt de relevante radiokædeoperatører. Se eventuelt erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Afstand til veje og jernbaner

Af hensyn til trafiksikkerheden på veje, herunder overordnede og vigtige vejforbindelser, samt jernbaner skal der ved placering af vindmøller tages hensyn til, at der ikke må kunne ske eksempelvis nedblæsning eller udslyngning af isdannelser, vingespidser og lignende eller optræde uheldige optiske virkninger for trafikanterne. Disse forhold skal vurderes nærmere, hvis retningslinjen om afstande til veje og jernbaner ikke er overholdt. Af landskabsæstetiske og trafiksikkerhedsmæssige grunde bør vindmøller ikke placeres i vejes sigtelinje, da det kan fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen.

Som udgangspunkt er det muligt at opstille vindmøller 1 gange en vindmølles totalhøjde fra henholdsvis veje og jernbaner. Det er dog vurderet, at der i en zone mellem 1 og 1,7 gange en vindmølles totalhøjde kan optræde sikkerhedsmæssige spørgsmål i forbindelse med opstilling af vindmøller. Og det er baggrunden for, at der i vissse tilfælde kan være nødvendigt at fastsætte et afstandskrav imellem en vindmølle og en vej/jernbane på op til 1,7 gange vindmøllens totalhøjde.

Afstand til kysten

Ved opstilling af store møller nær kysten skal Farvandsvæsenet kontaktes, idet vindmøllerne kan give problemer i forhold til fyr og sømærker.

Afstand til forsvarets anlæg

Ved placering af møller inden for en radius af 5 km fra forsvarets skyde- og øvelsesterræner skal Forsvarsministeriet høres.

Afstand til flyvepladser

Vindmøller må ikke opstilles, så de giver risiko for brug af flyvepladser eller giver gener for radionavigationsanlæg, der betjener luftfarten. Som udgangspunkt kan der ikke opstilles vindmøller indenfor en radius af 5 km fra en godkendt flyveplads og 600 meter fra et radionavigationsanlæg, medmindre Statens Luftfartsvæsen har godkendt det.

Støj

Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller fastlægger regler om støjniveau i forhold til nærmeste nabobeboelse. Overholdelse af disse krav skal dokumenteres i ansøgningsfasen. Det anbefales, at støjgrænsen også overholdes til beboelsen på den ejendom, hvor møllerne opstilles.

Skyggekast

Skyggekast opstår, når vindmøllens vinger står mellem solen og beboelse. Generne fra skyggekast skal ligesom støjgener vurderes i forhold til både beboelse og udendørs opholdarealer såsom haver og terrasser mv. i umiddelbar tilknytning til beboelsen. I overensstemmelse med Miljøministeriets anbefaling er der i retningslinjerne fastsat en grænse på 10 timers skyggekast pr. år ved nabobeboelser beregnet som reel skyggetid ved hjælp af programmet ”Wind-
PRO, shadow” eller tilsvarende. Vindmøller skal udføres med teknik og software, der gør det muligt at begrænse den reelle skyggetid, hvis det viser sig nødvendigt for at overholde 10 timers grænsen. Afstandskravet til nabobeboelse på 4 gange totalhøjden skal forebygge, at nabobeboelser påvirkes væsentligt af visuelle gener som skyggekast og glimt
(refleksion af sollys i vingerne) mv.

Lysafmærkning mv.

Anlæg med en højde på 100 meter og indtil 150 meter skal afmærkes, hvis Statens Luftfartsvæsen finder det påkrævet. Afmærkningen kan omfatte forskellige typer af lysafmærkning og kontrastfarver på tårn og vinger, f.eks. rødmalede vingespidser. Lysafmærkning kan f.eks. bestå af et fast rødt lys på møllehatten med en intensitet på ca. 10 candela (1 candela svarer til ysintensiteten fra ét stearinlys). For at opnå 360 graders dækning skal der påsættes 2 lamper øverst på møllehatten. Lyset må ikke afskærmes nedad.

Opførelsen af en vindmølle på 100 meter eller mere skal anmeldes til Trafikstyrelsen. Desuden må opførelsen af den pågældende vindmølle ikke påbegyndes, før sagen er behandlet, og der af Trafikstyrelsen er udstedt en attest om, at vindmøllen ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed.

Vejadgang og jordbrugsinteresser

Opstilling af vindmøller skal ske under hensyntagen til den eksisterende jordbrugsmæssige anvendelse af et område. Inden for et vindmølleområde eller lokalplanområde til vindmøller kan den jordbrugsmæssige anvendelse fortsætte som hidtil, og i planlægningen for vindmøller skal hensynet til landbrugsdriften indgå. Det kan f.eks. ske ved at anlægge servicevejene til møllerne, så de generer markdriften mindst muligt.

Konsekvenszone

For at sikre at støjfølsomme områder bliver lokaliseret i god afstand fra planlagte vindmøller, er der udlagt en konsekvenszone på 5 x totalhøjden omkring interesseområderne for store vindmøller.

Begrebet støjfølsom anvendelse defineres som områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder.

Kulturhistorie

Det skal tilstræbes, at vindmøller ikke forstyrrer oplevelsen af kirker, fredede bygninger, fortidsminder, kulturmiljøer eller landskaber af betydning f.eks. herregårdslandskaber. Det betyder, at VVM - og lokalplanarbejdet i særlig grad skal vurdere konsekvenserne i forhold til de kulturhistoriske interesser f.eks. med visualisering.

Naturbeskyttelsesloven

Der må som udgangspunkt ikke opstilles vindmøller og husstandsmøller på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (moser, heder, enge og overdrev mv.). Det samme gælder arealer inden for bygge- og beskyttelseslinjerne om fortidsminder, skove, strande, søer, åer og kirker, jf. lovens §§ 15-19.

Kystnærhedszone

Planens udpegning af interesseområder for store vindmøller er som nævnt sket med udgangspunkt i de gældende retningslinjer på området, herunder krav om afstand til naboer, krav om afstand til offentlige veje mv. samt konklusionerne om landskabstyper i Landskabsplanen.

I Holbæk Kommune er det ikke muligt at opstille vindmøller i kystnærhedszonen. Ej heller husstandsvindmøller eller småmøller. Dette er for at sikre et hensyn til kystlandskabet. Dog kan de eksisterende vindmøller i vindmølleområdet på Orø udskiftes. Området er beliggende inden for kystnærhedszonen.

Nye vindmøller i ovennævnte vindmølleområde på Orø vil opretholde de eksisterende vindmøllers visuelle påvirkning af kysten. Det kan ikke undgås, at vindmøllerne i det pågældende område bliver synlige fra afstand. Det er dog sikret, at vindmøllernes omfang, udformning, placering og støjpåvirkning ikke må ændres væsentligt, og på den baggrund kan nye vindmøller ikke medføre end væsentligt anderledes påvirkning end den, de eksisterende vindmøller i området allerede medfører. Påvirkningen af kyststrækningen kan/vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel nærmere planlægning for området.

Overordnet set vurderes det, at der er gunstige vindforhold for vindmøller på Orø. Pga. Isefjord har området en særlig åbenhed.