Højspænding og naturgas

Retningslinjer

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kortet

8.4.1 Der reserveres et areal til 400 kV højspændingsledning mellem Asnæsværket og Kyndbyværket. Traceet udlægges i 60 meters bredde.

8.4.2 Inden for de afmærkede traceer for højspændingsledninger og naturgas må der ikke ske tiltag, der vil forhindre en udbygning, vedligeholdelse eller kabellægning af højspændingsledningerne.

Generelle retningslinjer

8.4.3 Nye boliger eller institutioner må ikke placeres nær højspændingsledninger, hvor magnetfelter udgør en sundhedsrisiko.

8.4.4 Der må ikke ske ændringer af naturgasnettet som strider mod kommunens varmeplan.

8.4.5 Der må ikke ske aktiviteter i nærheden af de afmærkede naturgasledninger, hvis disse kan true leveringssikkerheden for naturgas og af hensyn til afstands- og sikkerhedsbestemmelserne.

Bemærkninger til retningslinjer

Højspændingsledninger

Som en følge af Danmarks kabelhandlingsplan fra 2009 er ca. 25 % af luftledningsnettet i Danmark demonteret og erstattet med kabler i jorden. I 2016 besluttede Folketinget at revurdere denne kabelhandlingsplan af hensyn til økonomiske effektiviseringer. Som konsekvens heraf vil det eksisterende luftledningsnet fremadrettet ikke blive kabellagt, udover udvalgte strækninger nær bymæssig bebyggelse og særlige naturområder. Der er ikke umiddelbart udvalgt sådanne strækninger i Holbæk Kommune.

Såfremt der sker en kabellægning af højspændingsledninger, skal der findes en linjeføring, som tager de nødvendige hensyn til natur- og kulturhistoriske områder. Der må således ikke ske nedgravning i naturområder og ledningerne må føres uden om disse. I udpegede potentielle naturområder, må der kun ske kabllægning, hvis det kan ske på en måde, der ikke forhindrer etablering af naturarealer.

Til 400 kV luftledninger skal der reserveres et areal i en bredde på 60 m. Trace til kabellægning af højspændingsledninger skal udlægges i en bredde på minimum 20 meter. Inden for sådanne udpegede forløb må der ikke ske tiltag, som kan forhindre kabellægningen.

Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig må ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsledninger. Tilsvarende skal højspændingsledninger ikke opføres tæt på eksisterende eller planlagte boliger og børneinstitutioner. Hvor der kan være risiko for påvirkning fra magnetfeltet, bør der ske en vurdering efter forsigtighedsprincippet.

Naturgasnettet

De eksisterende arealreservationer til etablering af naturgas ændres ikke.

Der er ingen planer om udbygning af det overordnede naturgasnet i Holbæk Kommune.