Biogas og solenergianlæg

Retningslinjer

Generelle retningslinjer

Gårdbiogasanlæg

8.2.1 Gårdbiogasanlæg kan efter en konkret vurdering placeres i det åbne land.

Fritstående solenergianlæg

8.2.2 Fritstående solenergianlæg (solceller/solfangere) kan som udgangspunkt placeres i erhvervsområder.

8.2.3 Fritstående solenergianlæg (solceller/solfangere) skal tilpasses omgivelserne og effektivt afskærmes af beplantningbælter mod omgivelserne.

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kortet

8.2.4 Der er udpeget interesseområde for biogasanlæg (og affaldshåndteringsanlæg) ved Audebo.

Definitioner

Definition på fælles biogasanlæg

Et fælles biogasanlæg, er et anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale bestående af biomasse fx husdyrgødning og energiafgrøder fra flere jordbrugsbedrifter eller husholdningsaffald, ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed. I forbindelse med de fælles biogasanlæg, hentes husdyrgødningen, energiafgrøder m.m. til produktion af biogas og herefter afleveres den igen til udspredning på markerne. Det forudsættes, at større fælles biogasanlæg, for langt størstedelen vil være anlæg, der behandler 200 tons husdyrgødning (gylle) og anden biomasse eller derover pr. døgn.

Definition på gårdbiogasanlæg
Gårdbiogasanlæg er et mindre anlæg, der modtager husdyrgødning fra en gård eller flere lokale gårde med tilstrækkelig mængde husdyrgødning. Biogassen kan anvendes til opvarmning af en eller flere bygninger på en gård eller som blokvarme, der producerer varme til flere boliger.

Bemærkninger til retningslinjer

Strategisk varmeplan

Holbæk Kommune har i samarbejde med Holbæk Forsyning A/S og andre berørte parter gennemført en varmeplanlægning for hele kommunen. Målet er at opnå en fornuftig udfasning af brugen af fossile brændsler i varmeforsyningen og at danne beslutningsgrundlag for fremtidens detailplanlægning af nye varmeløsninger i kommunen.

Den strategiske varmeplan deler Holbæk Kommune op i fire områder. Holbæk by, øvrige byer, det åbne land og nye udstykninger. Planen analyser hvilke konkrete tiltag og fremtidige varmeløsninger der skal implementeres i de forskellige områder, for at arbejde mod det nationale mål om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Biogas

Biogas kan anvendes som energikilde i varmeværker, tilføres naturgasnettet efter særlig behandling og på sigt kan biomasse anvendes som brændstof til transportsektoren efter behandling til et forbrændingsegnet produkt. Det er svært at have en tilstrækkelig og stabil biogasproduktion baseret på ren husdyrgødning. Derfor skal biogasanlæg udover gylle også have tilførsel af anden form for biomasse.

Eksisterende biogasanlæg i og omkring Holbæk Kommune

Der er en større husdyrkoncentration i den sydøstlige del af kommunen syd for Tølløse. Koncentrationsområdet rækker ind i Sorø -, Lejre - og Ringsted kommuner. Området ligger tæt på eksisterende naturgasledning ved St. Merløse og tæt på det eksisterende fjernvarmeområde i St. Merløse.

Ved St. Merløse ligger arealer med nærhed til vej, naturgasledning og fjernvarmeværket i St. Merløse. Der er tale om arealer med mere end 500 m til nærmeste beboelse og som ligger udenfor andre interesseområder i kommuneplanen.

Et eksisterende anlæg i Kalundborg Kommune danner en ca. 10 km buffer ind i Holbæk Kommune. Her vil det være uhensigtsmæssigt at konkurrere om gyllen ved etablering af et biogasanlæg indenfor interesseområdet for biogasanlægget i Kalundborg Kommune.

Der er et eksisterende gårdanlæg på Orø og et eksisterende biogasanlæg på Audebo Deponi. På anlægget på Avdebo Deponi håndteres større mængder husholdningsaffald. Dette biogasanlæg er pt. ikke dimensioneret til at håndtere husdyrgødning.

Interesseområde for et biogasanlæg

Der udlægges areal til biogasanlæg ved det eksisterende biogasanlæg ved Audebo Deponi. På den måde sikres det, at biogasanlægget forsat kan udvikle sig. En udvidelse af det eksisterende biogasanlæg forudsætter en nærmere planlægning, herunder at der udarbejdes en lokalplan og eventuelt en VVM-redegørelse for et konkret projekt. Yderligere kræver udvidelsen en række godkendelser.

Perspektivområde for et biogasanlæg

Kommuneplanen udpeger et perspektivområde for et biogasanlæg. Området ligger vest for St. Merløse.

Perspektivområdet er udpeget i forlængelse af forarbejde fra Naturstyrelsens Biogassekretariat. Således er der i udpegningen taget hensyn til koncentration af dyretæthed, afsætningsmulighed, adgangsforhold, miljøforhold og landskabsplan for Holbæk Kommune. Etablering af et biogasanlæg i området forudsætter yderligere undersøgelser og planlægning. I den nærmere planlægning skal der bla. fastlægges konkrete retningslinjer for anlæggets placering og omfanget af bebyggelse.

Fritstående solenergianlæg

Beplantningsbælter skal afskærme fritstående solenergianlæg, så anlæggene ikke er synlige fra omgivelserne. Dette er for at sikre et hensyn til omgivelserne, herunder byområder (boliger mv.), ubebyggede landarealer mod eventuelle gener fra genskin.