Affald og forurenet jord

Retningslinjer

Kortet viser eksisterende affaldsanlæg og deponi

Generelle retningslinjer

8.3.1 Anlæg til at modtage, behandle, omlaste eller deponere affald må ikke placeres nærmere end 500 meter fra områder med væsentlige natur-, kulturhistoriske, landskabelige, grundvandsmæssige eller miljømæssige interesser i øvrigt med mindre særlige forhold taler for det.

8.3.2 Rent jord bør genanvendes på grunden eller så tæt på som muligt. Anden jord (lettere forurenet jord og forurenet jord) bør genanvendes, behandles eller deponeres på det nærmeste anlæg, hvor det kan ske miljømæssigt forsvarligt. 

Bemærkninger til retningslinjer

Affald

Information betragtes som en vigtig del af arbejdet. For at sikre en optimal udnyttelse af de forskellige indsamlingsordninger og især for at øge genanvendelsesprocenterne, skal der sættes ind med information både over for de almindelige brugere, men også overfor erhvervsdrivende. Indførelse af nye indsamlingsmetoder eller sortering i nye fraktioner skal altid følges op af en særlig informationsindsats.

Kommuneplanen skal sikre, at der kan etableres behandlingskapacitet til affaldsmængderne fra erhverv og husholdninger. Placering af de fleste typer af affaldsanlæg støder ofte på konflikter i forhold til andre arealanvendelsesinteresser som bosætning, grundvandsbeskyttelse, naturinteresser mv. Der kræves derfor en minimumsafstand til arealer, hvis det vurderes at de kan udsættes for en negativ påvirkning. For komposteringsanlæg er der taget udgangspunkt i, at der er tale om åbne komposteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at kontrollere lugtemissionerne som ved lukkede anlæg. Placeringen af affaldsanlæg skal imidlertid også afvejes konkret over for en lang række andre hensyn. 

Jord

I forbindelse med byudviklingen i Holbæk Kommune vil der være både et behov for jord på nogen byggepladser og overskudsjord på andre. Holbæk Kommune ønsker at arbejde for, at overskudsjord fra bygge-og anlægsarbejder så vidt muligt bliver på byggepladsen og at jord, der skal bortskaffes, sorteres bedst muligt i forurenede og ikke forurenede fraktioner.

Generelt er der problemer med at finde bortskaffelsesmuligheder for ren og lettere forurenet jord. Holbæk Kommune ønsker, at ren og lettere forurenet jord, som ikke kan genanvendes i det specifikke projekt, hvorfra det stammer, som udgangspunkt skal kunne genanvendes eller deponeres inden for kommunen. Det er både billigere og mere miljøvenligt end at køre jord over større afstande.

Kommunen ønsker at hjælpe med at forbinde de byggepladser, hvor der er ren overskudsjord (kategori 1 efter jordflytningsbekendtgørelsen), med de byggepladser, hvor der mangler jord. Der er dog skærpede krav til udlægning på landbrugsjord og i naturområder.

Derfor vil kommunen arbejde på at finde flere bortskaffelsesmuligheder for lettere forurenet jord (kategori 2 efter jordflytningsbekendtgørelsen) indenfor kommunens grænser.

Jord, der er kraftigere forurenet end kategori 2, jf. jordflytningsbekendtgørelsen, vil som udgangspunkt ikke kunne genanvendes, men skal anvises af kommunen til rensning eller deponering efter en konkret vurdering. Jord forurenet med stoffer som ikke fremgår af bilag i jordflytningsbekendtgørelsen skal vurderes konkret af kommunen inden den bortskaffes.