Klimatilpasning

Retningslinjer

Generelle retningslinjer

4.3.1 Klimatilpasning skal indarbejdes i planlægningen i hele kommunen. Der skal dog være et øget fokus i de 11 områder, der fremgår af retningslinjekortet, som er udpeget som værende særlig risikofyldte.

4.3.2 Regnvand skal som udgangspunkt indgå i det naturlige kredsløb og være synligt i bybilledet og naturen.

4.3.3 Ved planlægning af nye byområder, nybyggeri og anlæg må befæstelsesgraden ikke overstige følgende værdier:

30 % ved åben lav byggeri
50 % ved tæt lav byggeri  
70 % ved butiks- og erhvervsbyggeri

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kortet

4.3.4 Ved ny- og ombygninger generelt, planlægning af nye byområder samt anlæg i de 11 udpegede indsatsområder, skal der som minimum tages stilling til anvendelsen af følgende virkemidler:

  • Grønne tage
  • Regnvandsbede
  • Forsænkninger til at modtage overfladevand
  • Minimums sokkelhøjde
  • Grøfter og åbne render
  • Placering af byggefelter i forhold til naturlig afstrømning af overfladevand

Bemærkninger til retningslinjer

Som følge af de kommende klimaændringer, vil der forventeligt være en øget risiko for flere oversvømmelser fra fjorden, søer og vandløb. Holbæk Kommune har derfor lavet en klimatilpasningsplan og udpeget arealer som vil blive direkte påvirket af havstigninger og skybrudshændelser.

Klimatilpasningsplanen beskriver følgerne af de kommende klimaændringer og de tiltag som vil blive nødvendige for at imødegå den forøgede oversvømmelsesrisiko.

For at kunne begrænse oversvømmelsesrisikoen i byer og på arealer i det åbne land, vil det blive nødvendigt at udpege arealer, som kan oversvømmes ved større nedbørsmængder og derved imødegå det stigende behov for afledning af vand. En del af de arealer, der kan inddrages til at modtage oversvømmelser, vil allerede være udpeget som potentielle vådområder. Men i klimatilpasningsplanen sker en mere specifik udpegning af områder i tilknytning til afvandingssystemer og vandløb. De arealer, som er udpeget, bør ikke bebygges eller på anden måde anvendes til formål, som vil begrænse muligheden for eller forhindre, at der kan ske oversvømmelse. De kan derimod godt benyttes til friarealer, landbrug, parkeringsarealer eller tilsvarende benyttelse, så længe der samtidig er mulighed for at benytte arealer til at oversvømme. Du kan se hele klimatilpasningsplanen for her.

I byområder kan der udpeges veje, parkeringspladser, grønne arealer og andre steder, der kan fungere som opmagasinering og transport af vand ved skybrudshændelser. I andre områder kan vand fra skybrudshændelser ledes til naturområder og udvalgte arealer på marker, som er udpeget hertil. En forudsætning herfor er, at der ikke opstår konflikter med andre interesser.

Nye krav til kommunens planlægning

Den 1. februar 2018 trådte en ændring af planloven i kraft, der vedrører klimatilpasning. Ændringen medfører, at der er nye krav til retningslinjer vedrørende klimatilpasning i kommuneplanen. Kravene er nærmere beskrevet i Oversigt over nationale interesser i den kommunale planlægning. Oversigten kan ses her. I oversigten fremgår det af afsnit 2.3, at klimatilpasning er en national interesse. Erhvervsstyrelsen skal således påse, at kommuneplaner der får retsvirkning efter 1. februar 2018, opfylder lovændringens krav om retningslinjer, for klimatilpasning i kommuneplanen.

Vejledningen om klimatilpasning i kommunernes planlægning er under udarbejdelse, og forventes offentliggjort i sommeren 2018. Erhvervsstyrelsen forventer således, at kommuner der vedtager kommuneplanen efter 1. februar 2018, hvori der ikke er taget stilling til lovændringen, indenfor 1 år (dvs. 31. januar 2019) sikrer, at kommuneplanen er i overensstemmelse med lovændringen. Alternativt kan kommunen kontakte Erhvervsstyrelsen med henblik på at aftale en anden tidsplan for et kommuneplantillæg.

I perioden frem til at lovændringen er integreret i kommuneplanen, vil planlægning i områder med oversvømmelsesrisiko kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg. Dette gælder dog kun, hvis hensigten med planlægningen i væsentlig grad er, at ændre på bebyggelse eller anvendelse. Eksempelvis vil en skiltelokalplan ikke i væsentlig grad ændre på bebyggelse eller anvendelse.