Kulturmiljøer

Retningslinjer

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kortet

5.2.1 Inden for områder, som er udpeget som værdifuldt kulturmiljø, må byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg og lignende samt skovrejsning ikke ske, med mindre det kan ske uden at forringe oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøet.

5.2.2 Ved opførelse af bygninger eller væsentlige om- eller tilbygninger, ved etablering af tekniske anlæg, terrænændringer eller skovrejsning inden for de udpegede værdifulde kulturmiljøer, skal der tages særlige hensyn over for de bestående bevaringsværdier og sammenhænge. Der kan efter kommunalbestyrelsens anbefaling ske udarbejdelse af bevarende lokalplaner eller andre planer, som sikrer områderne mod forringelse af bevaringsinteresserne.

Bemærkninger til retningslinjer

Rundt om i det åbne land og i kommunens landsbyer findes en række spor af tidligere tiders brug af landskabet. Det kan være større bebyggelser, enkeltbygninger, men også vejanlæg, tekniske anlæg, landskaber, fabrikker, landsbyer og meget andet. Mange af disse kulturmiljøer er ikke beskyttet gennem lovgivningen eller på anden måde. Ved at foretage en udpegning af kulturmiljøer, sker der en vis sikring af disse. Gennem anden planlægning og forvaltning af det åbne land, vil der ske en vis beskyttelse af de udpegede kulturmiljøer. Udpegningen vil desuden kunne indgå i lokalplanlægning i området, anden planlægning og forvaltningen af landskabet.

Der er sket en udpegning af kulturmiljøer, som dækker en lang periode fra de første bebyggelser og kirker til kulturmiljøer som er få år gamle og endda enkelte, som stadig er under udvikling, hvor det således er selve processen, som er fundet bevaringsværdig. Det har således været et mål, at få kulturmiljøer, som repræsenterer alle tidsaldre i kommunens udvikling, så der på bedste vis kan fortælles historien om samfundets udvikling.

Gennem planlægning og forvaltning af de udpegede kulturmiljøer er det målet, at der tages de nødvendige hensyn til de udpegede kulturmiljøer. Ved nybyggeri, ombygninger, terrænændringer, indplacering af tekniske anlæg, beplantning og andre lignende tiltag skal der tages de nødvendige hensyn til, at oplevelsen og fortællingen af kulturmiljøet ikke ødelægges, sløres eller på anden måde forringes. Det skal ikke forstås som, at der ikke kan ske ændringer i omgivelserne, men de skal tage de nødvendige hensyn.

Ved opførelse af bygninger, tekniske anlæg og lignende uden for et kulturmiljø, men synligt fra dette, skal der vises særlige hensyn over for områdets oplevelses- og fortælleværdi.

Bevaringsværdige bygninger i kulturmiljøer skal så vidt muligt kunne overgå til andet formål, hvis de ikke længere anvendes til deres oprindelige anvendelse. Dette for, at der ikke sker forfald af de bevaringsværdige bygninger. Hvis bygningerne ikke kan anvendes til deres oprindelige formål eller til andre formål uden at der sker ændringer af bygningen, så skal dette kunne ske, så længe det stadig er muligt at erkende bygningens oprindelige udseende, og det kan ske på en måde, så oplevelsen af kulturmiljøet ikke ændres væsentligt.

Baggrundsregistreringer

Vidensblade for kulturmiljøer i det åbne land og i byerne