Landsbyer og kulturmiljøer

Indledning 

Det er formålet med temaet at sikre, udvikle og forøge værdifulde kulturskabte ressourcer i det åbne land. Kulturværdierne er alle de spor, som mennesker gennem historien har skabt i landskabet – lige fra store sammenhængende landbrugsområder til bevaringsværdige bygninger og diger.

Kulturværdierne bør indgå som en ressource i den fremtidige udvikling som helhed og koordineres med den overordnede bypolitiske strategi. Bæredygtig udvikling af det åbne land integrerer kulturværdierne, sådan at de bidrager til oplevelsen af landskaber, kulturmiljøer og landsbyer og føres videre gennem nye anvendelser.

Udnyttelsen af kulturværdierne skal bidrage til at opfylde intentionerne i Holbæk Kommunes Udviklingsstrategi 2012 omkring ”Et attraktivt sted at flytte hen” og ”Gode byer at leve i”. Særligt kan dette tema udfolde formuleringen i ”Gode byer at leve i” omkring oplevelser og overraskelser samt historie, kulturarv og landskab.

Som en del af udvikling og udnyttelse af kulturværdierne, bør der planlægges for muligheder til forbedret oplevelse af disse i det åbne land. Denne planlægning koordineres med temaet Sundhed & Friluftsliv.

Udviklingen af kulturværdier i det åbne land koordineres med fremtidig byudvikling, sådan at byudviklingen kan tage højde for og udnytte de resurser, der ligger i kulturværdierne. Denne planlægning koordineres med temaet Bymønster & Byudvikling.

Kommunen er underlagt love og bestemmelser omkring fredning af bygninger, kirkemiljøer og fortidsminder. Det er kommunens opgave at foretage en udpegning og forvaltning, som sikrer og udbygger de værdier, som beskrives.

I kommuneplanen er udpeget de områder, som vurderes at være beskyttelseskrævende i henhold til gældende lovgivning, og de områder, som vurderes at have væsentlig værdi i kraft af deres nuværende kulturarvsværdi. Udpegningen er sket med henblik på at skabe større sammenhænge mellem værdifulde kulturarvsområder.

Målet er, at kulturværdierne udgør en del af den kvalitet, som findes i det åbne land, og at kulturværdierne integreres i udviklingen af det åbne land.