Lokalområdets kvaliteter

Lokalområdets kvaliteter er nærheden til de mange naturområder, tilgængeligheden til Holbæk by, motorvejen og jernbanen. Vipperøds kvaliteter er de store parcelhusudstykninger med grønne friarealer og stisystemer samt byens idræts- og foreningsliv.

  • Lokalområdet rummer herlighedsværdier i form af kyststrækning til Isefjorden.
  • Lokalområdets kvaliteter udgøres bl.a. af stationen og nærheden til det overordnede vejnet (motorvejen og Skovvejen) og ikke mindst nærheden til Holbæk med arbejdspladser og indkøbsmuligheder m.m. 
  • Lokalområdet rummer en række mindre landsbysamfund; herunder Ågerup, Arnakke, Tjebberup, Kongstrup, Vallestrup og Søby.
  • Nærheden til det åbne land, og de mange naturområder. 
  • De velbevarede landsbymiljøer og områdets tre middelalderkirker i Sdr. Asmindrup, Grandløse og Ågerup samt sognegården i Vipperød.
  • En af Vipperøds kvaliteter er de store velfungerende parcelhusområder med grønne friarealer og stisystemer.
  • Byens skoler, daginstitutioner, idrætsfaciliteter, menighedshus og ældrecenter, som sammen med byens andre institutioner, butiks- og foreningsliv udgør en væsentlig betydning for byens forsatte tiltrækning af især børnefamilier.

Det er kommunalbestyrelsens mål, at Vipperød forsat er attraktiv for bosætning og erhvervsudvikling. Byen byder på ledige arealer til byudvikling af boliger og erhverv.

Den fremtidige udvikling

Med kommuneplan 2017 udlægges der nye arealer til boligudvikling ved Nygårdsvej i den sydlige del af Vipperød. Der er uudnyttede lokalplanlagte arealer til boligformål i den nordlig del af Vipperød, og det vurderes således at der er gode muligheder for fortsat vækst i lokalområdet.

Kommuneplanen fastholder de eksisterende rammerområder til erhverv. 

Med kommuneplanen ønskes det forsat at fastholde forretningsaktiviteten og dermed centerområderne ved både stationen og Roskildevej. Byen har 2 ankerbutikker Brugsen og Netto.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort