Lokalområdets kvaliteter

Hovedbyen Ugerløses kvaliteter udgøres bl.a. af vej- og bebyggelsesstrukturen gennem byen, men også af byens servicefunktioner, stinettet og foreningslivet.

  • Hovedbyen Ugerløses kvaliteter udgøres bl.a. af byens institutioner, idrætsfaciliteter og foreningsliv.
  • Boligområderne og det tilhørende stinet samt det gamle vejforløb med bebyggelse i gadelinjen.
  • Det er væsentligt for byens fortsatte attraktivitet som bolig- og erhvervsby, at disse kvaliteter i størst muligt omfang opretholdes og udvikles.
  • En trafiksanering med henblik på at nedbringe den tunge trafik igennem byen kombineret med forskønnelse af en del bebyggelse lang hovedgaden er væsentlig for byens udviklingspotentiale.
  • Det er væsentligt, at de bærende elementer i kulturmiljøerne i Ugerløse og Jonstrup respekteres.

Den fremtidige udvikling

Der er en del kommuneplanlagte arealer til boliger og erhverv som fortsat ikke er udnyttet. Der er således uudnyttede arealer til boligformål i den sydlige og vestlige del af Uggerløse, og der er uudnyttede erhvervsarealer mod vest. Det vurderes derfor, at der er tilstrækkelige arealer udlagt for at sikre grundlaget for vækst i området. 

Der er reserveret et areal til eventuel udvidelse af idrætsarealerne. Det vurderes, at det fremtidige behov for idræts arealer dermed er fremtidssikret, og det sikres, at der er arealer til opførelse af fx en multihal.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort