Beskrivelse af lokalområdet

Tuse lokalområde strækker sig fra Løvenborg i syd til Tuse Enge i nord. Lokalområdet omfatter landsbyerne Butterup og Gl. Tuse samt bydelen Allerød og hovedbyen Tuse.

Tuse ligger 6 km. vest for Holbæk i det flade landskab på kanten af Tuse Å. I den nordlige del af området, hvor Tuse Å løber ud i Holbæk Fjord er der en markant udsigt over fjorden. Udsigten over det åbne og flade landskab samt nærheden til arealerne omkring Kalvemose Å og Tuse Å er vigtige landskabelige kvaliteter i området.

Butterup Enge langs Kalvemose Å er udpeget til potentielt vådområde.

Tilgængelighed

Tuse har en god beliggenhed med kort afstand til Holbæk centrum og tilkørsel til Holbækmotorvejen. I nordgående retning er Nykøbingvej, som er hovedfærdselsåren til Nykøbing Sjælland, mod vest er Landevejen, som historisk set er hovedfærdselsåren mod Kalundborg. Her til kommer udbygningen af Holbækmotorvejen mod Vig og Sjællands Odde. Omfartsvejen nord om Tuse by har medvirket til et forbedret bymiljø. 

Bysamfund

Tuse er lokalområdets hovedby. Boligområderne syd for hovedvejen består primært af parcelhuse udlagt i et traditionelt retvinklet vejnet. Møllestensparken i den sydlige del adskiller sig med en bebyggelsesplan bestående af af fire cirkulære boliggrupper.

Lokalområdet omfatter også Allerupområdet, der er vokset sammen med Holbæk by. Allerups beboere har en stærk tilknytning til Tuse, hvor børnene går i skole, og hvor man dyrker idræt på trods af den geografiske afstand. Allerup er fortrinsvist bebygget med parcelhuse og bærer præg af nærheden til fjorden og byen.

Landsbyen Gl. Tuse er en velbevaret landsby med bevaringsværdi og området omkring kirken og kroen er fredet. Det flade engareal omkring Gl. Tuse med de tre broer og kirken er Tuses ”byport” fra vest. Også kigget ud over de flade engarealer fra Tuse Byvej på strækningen mellem Gl. Tuse og Tuse har betydning for Tuseområdets identitet som beliggende i et engområde.

Nord for Tuse ligger landsbyen Tuse Låge.

Landsbyen Butterup, der ligger syd for Tuse, er udpeget som kulturmiljø. Butterup er en velbevaret lille kirkelandsby og de bærende elementer er landsbyens enkle struktur med gårdene fordelt langs én gade samt de tilbageværende velafgrænsede tre- og firelængede gårdanlæg.

Området omkring Løvenborg Hovedgård er ligeledes udpeget som kulturmiljø samt besøgsområde.

Service og butikker

I lokalområdets hovedby Tuse er der dagligvareforsyning, skole, børnehave, hal og idrætslegeplads. Servicetilbuddene er primært placeret nord for hovedvejen.

Læs mere

Fremtidig udvikling

Rammer for lokalplanlægning

Kort over lokalområdet