Beskrivelse af lokalområdet

Svinninge lokalområde omfatter Svinninge og landsbyerne Stokkebjerg, Hjembæk, Skelbæk og Gudmandstrup. Hovedbyen Svinninge ligger ca. 12 km vest for Holbæk.

Landskabet 

Landskabet omkring Svinninge har overordnet set karakter af åbent landbrugsland med sparsom beplantning og ensartet terrænform. Mod syd og sydvest er landskabet præget af skov- og moseområderne ved Agersvold. Længere mod nord skifter området karakter til mere intensivt landbrugsland herunder 4-5 større husdyrbrug samt et par store planteavlsbrug. Længst mod nord er landskabet præget af en storslået udsigt over Svinninge Vejle til højdedragene ved Vallekilde.

Området er præget af gode vejforbindelser i alle retninger.

Bysamfund 

Svinninge lokalområde omfatter Svinninge og landsbyerne Stokkebjerg, Godthåb, Hjembæk, Skelbæk og Gudmandstrup.

Hovedbyen Svinninge ligger på hovedvejen mellem Holbæk og Kalundborg, og nær motorvejen til København og Rute 21 mod Sjællands Odde. Hovedvejen går midt gennem byen, der er præget af den gennemkørende trafik. Svinninge er bygget op om stationen og har efterhånden udviklet sig på begge sider af Svinninge Å. Åen og Bjerregaardsskoven nord for skolen er væsentlige elementer i byens grønne struktur. De seneste års udvikling har søgt at opretholde og udbygge denne struktur. Byens nordøstlige del præges af erhvervsområderne til elselskabet SEAS-NVE samt grovvarefirmaet Danish Agro. Det nordvestlige hjørne er udlagt til blandet bolig og erhverv. Midt i byen lå fødevarevirksomheden Beauvais. Resten af byen består af boligområder fra forskellige perioder. I Svinninge findes bevaringsværdige bebyggelser fx SEAS-NVE´s administrationsbygninger og stationsbygningen.

Hjembæk og området omkring Agersvold Gods er udpeget som kulturmiljøer.

Service og butikker

Hovedbyen Svinninge rummer offentlig og privat serviceforsyning såsom butikker, skole, produktionsskole, daginstitutioner, bibliotek, hal og idrætsanlæg. Butikkerne er overvejende placeret spredt langs hovedvejen. 

I Hjembæk findes en efterskole.

Læs mere

Fremtidig udvikling

Rammer for lokalplanlægning

Kort over lokalområdet