Lokalområdets kvaliteter

Hovedbyen Svinninges kvaliteter udgøres bl.a. af stationen, byens grønne områder og erhvervslivet, men også af byens servicefunktioner og foreningslivet.

  • Hovedbyen Svinninges kvaliteter udgøres bl.a. af stationen og nærheden til det overordnede vejnet.
  • Der findes attraktive bynære landskabselementer såsom landskabsbåndet omkring åen og Bjerregaardsskoven.
  • Byen har et højt serviceniveau i form af offentlige funktioner, institutioner og idrætsfaciliteter, Derudover bidrager byens store arbejdspladser, butiks- og foreningslivet samt varierede boligområder til et velfungerende lokalområde.
  • Det er væsentligt for byens fortsatte udviklingspotentiale som bolig-, stations- og erhvervsby, at ovennævnte kvaliteter i størst muligt omfang opretholdes og udvikles, og at Hovedvejen forskønnes og trafiksaneres med henblik på at nedbringe den tunge og hurtige trafik igennem byen.
  • For Hjembæk og området omkring Agersvold Gods er det væsentligt, at de bærende elementer i kulturmiljøerne respekteres.

Den fremtidige udvikling

Svinninge skal fortsat være en attraktiv stationsby med bolig- og erhvervsudvikling. Kommuneplanen giver flere muligheder for boligudbygning. I den sydlige del af Svinninge, vest for Ringstedvej er der lokalplanlagt område med udbygningsmulighed. Mod øst, syd for Holbækvej er der et uudnyttet område der er kommuneplanlagt.

Der er arealer med mulighed for erhvervsudvikling i den nordlige del af Svinninge. Nedlukningen af erhvervsvirksomheden Beauvais medfører, at der skal findes anden anvendelse af virksomhedens tidligere arealer. Da arealet ligger centralt i byen og mod nord grænser op til åen kunne en mulighed være eventuelt at omdanne området til anden anvendelse. Det kan i den forbindelse være hensigtsmæssigt at udarbejde en helhedsplan for området, for at sikre en god samlet udvikling af området.

Der er udlagt en bymidte i Svinninge langs Hovedgaden.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort