Lokalområdets kvaliteter

  • Det stærkt kuperede terræn i områdets sydlige del samt skovene og søerne.
  • De mange velbevarede landsbymiljøer med bevaringsværdige bygninger og gadeforløb.
  • Regstrups kvaliteter udgøres bl.a. af stationen og nærheden til Skovvejen og Holbækmotorvejen samt nærheden til Holbæk med arbejdspladser og indkøbsmuligheder m.m.
  • De store parcelhusudstykninger hvoraf flere er af nyere dato.
  • Byens skole, idrætsfaciliteter, kirke, menighedshus og ældrecenter sammen med byens andre institutioner, butiks- og foreningsliv.
  • De velplanlagte grønne åndehuller og stiforbindelser.
  • Den gamle del af Regstrup by, hvor husene og gadeforløbet udgør en væsentlig betydning for oplevelsen af landsbystemning.

Den fremtidige udvikling

Regstrup/Nr. Jernløse skal fortsat være en attraktiv stationsby med bolig- og erhvervsudvikling. Byen byder således på ledige arealer til både til boliger og erhverv. Der er et større uudnyttet areal til boliger nord for Holløsevej, og der er ledige arealer til erhvervsudvikling bl.a. ved Virkelyst.

For at udnytte potentialet i den kommende motorvej udlægges der et perspektivareal til erhvervsudvikling syd for Nr. Jernløse i tilknytning til den nye motorvej. Arealerne ligger særdeles attraktivt og vil særligt være interessante for virksomheder der har brug for hurtig adgang til det overordnede vejnet.

Regstrup har en to-delt bymidte. Afgrænsningen af de 2 områder fastholdes selvom udviklingen i detailhandlen de senere år har resulteret i at en del butikker langs Hovedgaden er lukket og har ændret status til boligformål. 

I forbindelse med vejomlægningen som følge af den nye motorvej har kommunen erhvervet et stykke jord syd for idrætsområdet ved Gl. Skovvej. Dette område udlægges til fremtidig idrætsplads.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort