Lokalområdets kvaliteter

Orøs kvaliteter udgøres bl.a. af naturen, fjorden, landsbymiljøerne samt øens offentlige og private servicefunktioner, herunder færgeforbindelserne til Holbæk og Hornsherred.

Orøs kvaliteter udgøres bl.a. af naturen og nærheden til vandet.

  • Der er flere fine landsbymiljøer med bevaringsværdige bygninger og gadeforløb.
  • Øen har offentlige og private servicefunktioner såsom skole, dagpasning, læge, plejecenter, idrætshal, bibliotek, dagligvarebutikken, havn, kro, ø-kontor, campingplads og foreningslivet.
  • Det er væsentligt for øens fortsatte attraktivitet som bolig- og ferie-fritidsområde, at der kan leves et fuldt liv, det vil sige at servicefunktionerne i størst muligt omfang opretholdes og udvikles samt at der støttes op omkring nye tiltag i privat regí, såsom gårdbutikker, caféer, gallerier m.v., der kan understøtte livet på øen.
  • Det er væsentligt, at de bærende elementer i øens kulturmiljøer respekteres. Det er også væsentligt at øens bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i videst muligt omfang bevares.

Den fremtidige udvikling

Det er kommunalbestyrelsens mål, at Bybjerg fortsat er attraktiv som bolig- og ferie-fritidsby

Der er flere lokalplanlagte områder med udbygningsmuligheder, herunder syd for Ved Gadekæret og enkelte ledige udbygningsmuligheder sydøst for Brønde.

Et arealudlæg på 2,3 ha syd for byen, vest for Brøndevej, fastholdes som boligområde. Her kan planlægges for et blandet boligområde med tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.

Der er fortsat udlagt en ramme, som muliggør en omdannelse af den gamle containerplads i Bybjerg. Her kan planlægges for boliger af typen tæt-lav.

Kommuneplanen fastholder eksisterende rammer for erhverv og detailhandel.

Orø rummer en del erhverv, der er målrettet turisme. Kommunens erhvervs- og turismeplan lægger op til en fortsat udvikling af og understøttelse af turismeerhvervet.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort