Lokalområdets kvaliteter

  • Mørkøvs kvaliteter er nærheden til det åbne land, herunder Åmosen.
  • Byen har gode trafikforbindelser.
  • De omkringliggende landsbymiljøer med bevaringsværdige bygninger og gadeforløb.
  • Det varierede udvalg af boligområder i Mørkøv med velplanlagte grønne åndehuller og stiforbindelser.
  • Markedspladsen og økoland er særlige kvaliteter i Mørkøv.
  • Byens skole, idrætsfaciliteter, ældrecenter og lægehus som sammen med byens andre institutioner, butiks- og foreningsliv udgør en væsentlig betydning for byens fortsatte tiltrækning af især børnefamilier.

Den fremtidige udvikling

Målet er, at Mørkøv forsat er attraktiv for bosætning og erhvervsudvikling. 

Der udlægges ny ramme til boligudbygning i den nordlige del af Mørkøv.

Kommuneplanen fastholder de eksisterende rammer for erhverv.

Rammerne for detailhandel foreslås ændret i forslag til kommuneplantillæg nr. 29 til kommuneplan 2013. Kommuneplantillægget forventes endeligt vedtaget november 2017. Ændringsforslaget er derfor medtaget i forslag til kommuneplan 2017.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort