Beskrivelse af lokalområdet

Lokalområdet ligger i kommunens sydøstlige del, ca. 16 km syd for Holbæk by. Hovedbyen er Kr. Eskilstrup og de mindre landsbysamfund udgøres af Bukkerup, Soderup, Tingerup, Smidstrup, Stestrup og Bårup.

Landskabet er varieret, let kuperet og højt beliggende med et fald mod vest, mod de åbne flader ved Tysinge Mose. Mod syd og øst er landskabet sammensat af mange elementer, hvor det mod nord og vest er mere fladt og åbent.

Kr. Eskilstrup ligger på en højderyg mellem de to vandløb Stestrupgrøften og Sønderstrup Å. Der er gode udsigtsforhold, som især udnyttes i den sydøstlige del af byen.

Der er udpeget beskyttelsesområde ved Tysinge Mose mod vest, samt nord og øst for Soderup og Tingerup. De beskyttede naturtyper, samt de økologiske forbindelser omkring Sønderstrup Å, Rendebækken og Stestrupgrøften skal respekteres. 

Tilgængelighed

Kr. Eskilstrup er en stationsby på Høng-Tølløsebanen. Byens interne struktur er bygget op omkring hovedgaden, der er en del af landevejen til Tølløse. Ved indfaldsvejene til byen er der vejtræer, som er med til at markere byen.

Der er en sikker sti fra byen og til skoleområdet øst for byen. Fra Kr. Eskilstrup er der ligeledes cykelsti til Tølløse, der fungerer som lokalt indkøbscenter.

Bysamfund

Kr. Eskilstrup er en boligby med station. Omkring hovedgaden, Borgergade, ligger den oprindelige landsbybebyggelse med byhuse og landsbygårde. I løbet af 1960'erne blev der bygget nyt boligområde mod nordøst mens der i 1970'erne primært blev udvidet mod syd og vest. I løbet af de seneste år er der sket en yderligere udbygning mod syd ved Eliasmindevej og umiddelbart øst for dette område er der planlagt for et nyt boligområde, som på sigt skal binde byen sammen med skole- og idrætsområdet.  Boligområderne er overvejende bebygget med åben lav bebyggelse, der er dog også enkelte rækkehusbebyggelser.

Det grønne friareal i den nordlige del af Kr. Eskilstrup er sammen med idrætsområdet ved skolen med fodboldbaner og hal byens vigtigste bynære friluftsområder.

Særligt for Kr. Eskilstrup er desuden svæveflyvepladsen nordvest for byen.

Service og butikker

Lokalområdets skole, idrætsanlæg og bibliotek ligger ca. 1 km. øst for Kr. Eskilstrup.

Læs mere

Fremtidig udvikling

Rammer for lokalplanlægning

Kort over lokalområdet