Beskrivelse af lokalområdet

Holbæk by ligger ud til Holbæk Fjord. Bymidten ligger på en nordskråning, der falder ned mod vandet. Centralt hvor bymidten møder fjorden ligger havneområdet, som en bymæssig urban markering, hvor by møder vand. Den bymæssige bebyggelse, som strækker sig fra havneområdet, dels mod vest til inderfjorden og dels mod øst til marinaen og golfbanen, er kendetegnet primært ved boligbebyggelse. Disse områder fremstår med en grøn profil, karakteriseret ved henholdsvis Strandparkens store fuldkronede træer og Strandengens grønne flade. Byens udbredelse og afslutning mod det åbne land, udgøres af Omfartsvejen og Holbæk-motorvejens forløb. Fra syd trækkes to større landskabskiler ind i byen dels ved Ladegården og Knudsskoven i vest, og dels ved Fælleden og stadionområdet i øst.

Bysamfund

Holbæk er Nordvestsjællands største by og handelscenter for et større opland. Bymidten, og centerfunktionerne, ligger inden for den indre ringgade, hvor også Kirkepladsen, Bysøplads og en række offentlige funktioner er beliggende. Stationen, med både jernbane og bustrafik, er beliggende centralt i bymidten for enden af gågaden Nygade. Ahlgade er byens vigtigste handelsgade, der løber centralt igennem bymidten og rummer byens torv på det bredeste sted. Nygade og Smedelundsgade udgør de to øvrige vigtigste handelsgader. Bymidten ligger tæt ved havneområdet, med visuel forbindelse dels ved Blegstræde og ved flere af de mindre stræder. Havnearealerne rummer nogle af de mest attraktive byudviklingsarealer i kommunen, og koblingen mellem bymidten og byudviklingen i ny havn er blandt de væsentligste udfordringer for byens udvikling.

I den foregående planperiode er sket en større boligudbygning i byens østlige del omkring Wegenersminde. Mod vest er sket en boligudbygning langs Stenhusvej, omend i en noget mindre målestok. Byen har bredt sig mod øst, så landsbyen Tjebberup nu næsten er sammenhængende med Holbæk by, tilsvarende er Allerup i vest og Grandløse i syd  sammenhængende med bymæssig bebyggelse. 

Service og butikker

Holbæk by rummer et varieret service- og kulturudbud. Byen er inddelt i to skoledistrikter, henholdsvis Sofielundsskolen i øst og Isefjordsskolen i vest. Derudover rummer byen privatskoler, gymnasium, seminarium og flere erhvervsuddannelser. 

Handelslivet er koncentreret omkring bymidten, i Slotscentret og i Megacentret ved Omfartsvejen.

Byen rummer teatre, biograf, bibliotek, stadion, sportshal, samt varieret foreningsliv- eksempelvis i form af sejlsportsforeninger.

Læs mere

Fremtidig udvikling

Rammer for lokalplanlægning

Kort over lokalområdet