1.C15 - Labæk, Havnevej vest

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  1.C15

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  01 Bymidte

 • Max. bebyggelsesprocent

  75% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Særlige bebyggelsesforhold

  For matr. nr. 215a maks. bebyggelsesprocent 131 inklusiv inddraget vejareal. Maks. etageantal 2,5 dog højst 3,5 mod Havnevej, Brogade og Labæk vest for Østerstræde. Endvidere dog højest 4 etager uden tagetage, men med delvist frilagt kælder for karreen Brogade, Rolighedsvej, Havnevej og Østerstræde. For bygningshøjder og etageantal se endvidere de generelle rammebestemmelser.

  Ny bebyggelse mod Labæk og Brogade skal opføres som helt eller delvist sluttet randbebyggelse med en dybde af 7-10 m og med facade i gade- eller byggelinie, dog 7-11m for karrébebyggelsen på matr.nr. 215a. Der skal særskilt, under hensyntagen til fredningsinteresserne, udlægges ca. 650 m2 til bypark - Kirketomten.

 • Detailhandel

  Mulighed for detailhandel , jf. retningslinjerne

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer Link