Lokalområdets kvaliteter

Holbæk by tilbyder et aktivt handelsliv og kulturliv. Byen ligger naturskønt omgivet af fjord og skov. Byen rummer en vifte af servicetilbud og udgør et attraktivt bosætningssted med gode offentlige trafikforbindelser og let tilkørsel for pendlere til motorvej

  • En af de helt store kvaliteter ved Holbæk by er beliggenheden ved Holbæk fjord. Afstanden fra havnen til bymidten og handelslivet er ganske kort. En del af området er allerede omdannet til boliger og kontorerhverv, og der er anlagt en bystrand, som et offentligt udflugtsmål. Endnu er ikke alle erhverv afviklet, og det betyder, at der fortsat er barrierer, som forhindrer en sammenhængende vandring langs havnefronten. En af de vigtigste elementer i den kommende planperiode er åbningen af denne sammenhængende strækning samt etablere en bedre kobling mellem bymidten og havneområdet.
  • Byen har en attraktiv bymidte med et rigt handelsliv, caféliv og kulturtilbud. Bymidtens handelsgader har imidlertid den udfordring, at de i høj grad er indrettet på bilernes præmisser. Kommunalbestyrelsen har derfor peget på, at der skal ske en indsats for fredeliggørelse af bymidten for biltrafik. Strategien for opnåelse af dette mål er, at placere p-huse rundt langs den indre ringgade, ved de primære ankomstveje, således at besøgende kan parkere i nær tilknytning til midtbyens handelsgader. Når etablering af disse udvidede p-faciliteter er sket, kan etableres en egentlig "oplevelsesrute" - der forbinder byens vigtigste byrum og pladser.
  • Erhvervsområderne ligger generelt velplaceret, med nem adgang til overordnet infrastruktur.
  • Boligområderne tilbyder såvel nærhed til bymidtens tilbud, som nærhed til natur og friluftsoplevelser. Med Holbæk motorvejens udbygning og udbygningen af jernbanen til dobbeltspor, er forholdene for pendlere, med job i hovedstadsområdet forbedret betydeligt.

Den fremtidige udvikling

Holbæk er kommunens største by og hovedby i kommunen. Byen er dog samtidig ikke større, end at vi skal passe på med, at sprede aktiviteterne for meget. Hvis vi vil opnå fornemmelsen af summende aktivitet og byliv er det derfor vigtigt, at vi formår at samle aktiviteterne i udvalgte byrum i bymidten. 

Holbæk er vokset ud fra den historiske kerne omkring Ahlgade, der fortsat udgør byens centrum og centrale byrum. Holbæk by rummer mange fine gamle huse og historiske byrum. I bestræbelserne på at opnå rammer for fremtidige udviklingsmuligheder er det vigtigt at de eksisterende bevaringsværdier respekteres og understøttes, så den særlige identitet – stedets ånd – tydeliggøres. Der er i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet kulturmiljøregistreringer i Holbæk by, som udpeger de bærende bevaringsværdier i de enkelte behandlede delområder.

Med Byrumsplanen for Holbæk by fra 2007 udarbejdet af Gehl arkitekter, ligger et retningsgivende planværktøj med analyser og anbefalinger for den fremadrettede behandling af de vigtigste byrum i bymidten, herunder Ahlgade, Smedelundsgade, Kirkepladsen, Stationspladsen og Havnetorvet. Anbefalingerne heri er realiseret ved anlæg og omdannelse af Kirkepladsen og er endvidere i vid udstrækning indarbejdet i de eksisterende rammer for fremtidig planlægning.

Visionen er, at skabe en sammenhængende bylivsoplevelse i bymidten, på de bløde trafikanters præmisser. En ”oplevelsesrute” – der kobler handelsliv, kultur- og caféliv med de vigtigste byrum og pladser i bymidten – og som ”ruller den røde løber ud” fra Ahlgade til havnen.

Se helhedsplan for Holbæk by her

Se byrumsplan for Holbæk her

Se byrumsanalyse for Holbæk havnefront

Holbæk_havnefront_visionsskitser_og_referencer 

Boliger

Kommuneplanen giver mulighed for anlæg af nye boligområder i vest (ved Rishøjgård), mod øst (ved Oldvejen) og mod syd (ved Lille Grandløse og Tveje Merløse). Endvidere er der mulighed for byomdannelse i den centrale del af Holbæk bl.a. ved Holbæk Have, jernstøberigrunden og havnen. På havnen skal der bl.a. arbejdes med en ny anvendelse af området hvor rensningsanlægget i dag ligger. Der er bl.a. ledige arealer til erhvervsformål syd for omfartsvejen. Disse arealer har en særdeles god beliggenhed særlig i forhold til virksomheder der har brug for hurtig adgang til motorvejen.

Detailhandel

Holbæk er en handelsby. En væsentlig del af det byliv, der udspiller sig i bymidten, relaterer sig til detailhandelen. Ahlgade er byens vigtigste indkøbsgade, efterfulgt af Smedelundsgade og Nygade. Udvalgsvarehandlen i bymidten suppleres af detailhandel for store udvalgsvarebutikker og pladskrævende varer ved Holbæk Megacenter.

Holbæk bymidte og Holbæk Mega Center skal kunne tilbyde noget forskelligt, og dermed ikke konkurrere om placeringen af detailhandelsbutikker og kunder. Holbæk bymidte er kommunens handelscentrum. Bymidten har god betjening af privat og kollektivtransport og et lokalt, kommunalt og regionalt opland der besøger byens by-, handels- og cafeliv. 

Det er kommunalbestyrelsens mål, at Holbæk Megacenter udvikles som et aflastningsområde, der tiltrækker kunder fra et stort opland, og som indeholder udvalgsvarebutikker med store vareudvalg og restauranter, eller butikker som ikke fysisk kan indpasses i Holbæk bymidte. Enten fordi butikken arealmæssigt ikke kan indpasses i det eksisterende, eller ved at varegrupperne er så store og at transport og handlen af varegrupperne derfor er uhensigtsmæssig at placere i bymidten.

Denne arbejdsdeling er i detailhandelsanalysen beskrevet som værende velfungerende. Læs mere om detailhandel her.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort

Helhedsplan