Beskrivelse af lokalområdet

Hagested lokalområde strækker sig fra Søkanalen på Lammefjorden til Mårsø Enge og omfatter udover hovedbyen Gl. Hagested boligområderne Ny Hagested og Mårsø, landsbyerne Avdebo, Gurede og Mårsø Landsby samt sommerhusområderne Ved Audebo og Ved Lammefjorden. Lokalområdet ligger 10 km. nord for Holbæk.

Lammefjorden udgør lokalområdets nordlige afgrænsning og vidner om en markant kulturhistorisk begivenhed i form af det store tørlagte fjordområde der i dag hovedsageligt benyttes til landbrugsdrift. Lammefjordsdæmningen med pumpestationen ved Audebo er udpeget som kulturmiljø. Området kendetegnes ved den græs- og stenbeklædte dæmning og pumpestationens bygninger samt kanalerne og deres udmunding i fjorden. Landskabet er meget fladt, hvorfor de elementer der bryder den vertikale struktur opleves som meget markante, det være sig især vindmøller og Avdebo Plantage.

Et mere kuperet landskab med markante bakker strækker sig øst for Hagested og på kanten af dette område ligger herregården Hagestedgård. Herregårdslandskabet domineres af landbrug og skovbrug og der er markante udsigter mod syd over Holbæk Fjord.

Hovedbyen Gl. Hagested ligger på et højdepunkt i det jævnt kuperede terræn. Umiddelbart nord for Gl. Hagested ligger 11 gravhøje og området er udpeget som kulturarvsareal. 

Tilgængelighed

Gl. Hagested ligger ved Nykøbingvej og 10 km. nord for Holbæk. Den fremtidige udbygning af Holbækmotorvejen mod Vig giver Hagested en fordelagtig placering i forhold til at pendle. Gl. Hagested ligger ikke stationsnært men i Ny Hagested er der et stoppested på regionstoglinjen mellem Holbæk og Nykøbing.

Bysamfund

Ved ankomst til Gl. Hagested ad Nykøbingvej fra syd er det Hagested Kirke og Hagestedgård, der markerer, at man nærmer sig byen. Kirken og Hagestedgård ligger på østsiden og den øvrige by på vestsiden af landevejen. Den oprindelig landsby er i grove træk bevaret med landsbyhuse placeret ud til gaden.

Idrætspladsen ligger centralt i byen. Området omkring forsamlingshuset må betegnes som bymidten og det er også der byens dagligvareforsyning findes. Der ligger enkelte virksomheder spredt i byen.

Gl. Hagested har en flot afgrænsning mod det åbne land, som udgør en kvalitet, men som samtidig betyder, at yderligere byudvikling vanskeliggøres. De seneste udlagte boligarealer mod syd og vest er alle jordbrugsparceller, der giver en profil og identitet til stedet.

Ved Audebo findes to mindre sommerhusområder og AMU-center Nordvestsjælland.

Mårsø udgøres af et boligområde med parcelhuse samt et områdecenter med ældreboliger.

Service og butikker

Gl. Hagested rummer områdets serviceforsyning i form af kirke, børnehus, idrætshal, forsamlingshus og dagligvarebutik.

Øvrigt

Mellem Ny Hagested og Gl. Hagested ligger Holbæk Flyveplads. Endelig rummer lokalområdet en losseplads og et jorddeponi ved Avdebo Plantage samt seks vindmøller ved Hagesholm.

Læs mere

Fremtidig udvikling

Rammer for lokalplanlægning

Kort over lokalområdet