Miljøvurdering

Beskrivelse

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der udarbejdes planer inden for fysisk planlægning, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, herunder anlæg der er oplistet på lovens bilag 3 eller 4. Formålet med en miljøvurdering er at undersøge miljøkonsekvenserne ved realisering af en plan eller et program.

Med udgangspunkt i ovenstående traf Holbæk Kommune afgørelse om, at der skulle udarbejdes en miljøvurdering af Forslag til kommuneplan 2017 for Holbæk Kommune. Miljøvurderingen sendes i høring sammen med planforslaget. Den nærmere begrundelse for afgørelsen fremgår af miljøvurderingen.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017, vil der desuden blive udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse i henhold til § 34 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Læs mere

Miljørapport

Sammenfattende miljøredegørelse

Bilag 1 Miljøscoping

Bilag 2 Redegørelse_for_betydende_ændringer_rev27sep 

Bilag 3 Bilaget er bortfaldet i forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplanen. Bilaget redegjorde for udlæg af nyt boligområde ved Rishøjgård, Holbæk vest. Staten nedlagde veto mod dette boligudlæg, og på baggrund heraf er bilaget ikke medtaget i den endelige kommuneplan.

Bilag 4 Arealudlæg_og_boligbyggeprogram

Bilag 5 Supplerende miljøscreening