Plansystemet

Beskrivelse

Kommuneplanen er kommunens overordnede plandokument. Den er bindeledet mellem på den ene side landsplanlægningen og de regionale udviklingsplaner, og på den anden side de lokalplaner, der fastsætter bestemmelser for anvendelsen af den enkelte ejendom.

Minimum hvert fjerde år skal byrådet vedtage og offentliggøre en strategi for kommunens udvikling. Strategien skal indeholde byrådets vurdering af og strategi for kommunens udvikling, samt en beslutning om kommuneplanrevisionens omfang. Kommuneplanen udarbejdes i direkte forlængelse heraf.

Plansystemet er opbygget hierarkisk, hvor hvert niveau fastlægger rammerne for det underliggende niveau. Kommuneplanen er både underordnet landsplanlægningen og de regionale udviklingsplaner. Det vil sige, at kommuneplanen skal holde sig indenfor de rammer, der udstikkes på landsplan gennem landsplandirektiver, statens interesser i kommuneplanlægningen og  landsplanredegørelsen. Desuden må kommuneplanen ikke stride imod intentionerne i de regionale udviklingsplaner. 

Staten fastlægger de overordnede rammer for planlægningen. Det sker i form af landsplanredegørelse efter hvert nyvalg, en oversigt over statslige interesser og i form af landsplandirektiver.

Regionerne udarbejder en regional udviklingsplan (i Region Sjælland kaldet "Den regionale udviklingsstrategi"), som vedtages politisk i Regionsrådet. Den regionale udviklingsplan skal beskrive den fremtidige udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder. Ud fra en helhedsvurdering skal planen sætte visioner og pejlemærker for en samlet udvikling af regionen på tværs af sektorområder, som natur og miljø, erhverv og turisme, beskæftigelse, uddannelse, kultur, sundhed, mv.

Kommunerne planlægger for udviklingen i byerne og det åbne land i overensstemmelse med de overordnede statslige interesser og regionsrådets visioner. Hermed samles trådene i kommuneplanerne. Kommuneplanen indeholder rammer for indholdet af lokalplaner samt retningslinjer for arealanvendelsen for emner, der ikke realiseres gennem lokalplanen.

Lokalplanerne er det sidste led i plansystemet. Lokalplanerne har direkte retsvirkning over for ejere og brugere.

Diagram

 

Diagram over det danske plansystem

LINKS SKAL OPDATERES

> Se Landsplanredegørelse her

> Se Oversigt over statslige interesser her

> Se Den regionale udviklingstrategi for Region Sjælland her