Forhold til anden planlægning

Beskrivelse

Kommuneplanen er en del af et større, nationalt plansystem, og den udgør bindeleddet mellem landsplanlægningen og lokalplanenernes bestemmelser om anvendelse og bebyggelse af de enkelte delområder og den konkrete administration i det åbne land.

Overordnede planer

Kommuneplanen skal tilpasse sig de statlige og regionale planer og den må således ikke stride mod de overordnede nationale interesser og arealudlæg i den regionale råstofplan. 

Erhvervs- og Vækstministeren offentliggør hvert fjerde år en oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, herunder interesser der er fastsat i planloven og anden lovgivning i øvrigt.

Når der har været nyvalg til folketinget, skal erhvervs- og vækstministeren afgive en redegørelse om landsplanarbejdet til brug for kommuneplanlægningen. Den seneste landsplanredegørelse er afgivet i 2013 og der er således endnu ikke udarbejdet en efter folketingsvalget i 2015.

Staten udarbejder endvidere landsplandirektiver, der fastsætter arealreservationer som kommuneplanen skal respektere. På PlansystemDK kan de nationale, regionale og kommunale planer findes.  

Den regionale vækst og udviklingsstrategi 

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 er en strategi for, hvordan Region Sjælland ønsker at skabe en attraktiv region. Strategien viser, hvilke veje regionen skal bevæge sig for at skabe udvikling, vækst og beskæftigelse til gavn for virksomheder og borgere.

Kommuneplanens mål er i god tråd med den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Kommunale planer

Kommuneplanen har en tæt sammenhæng med Plan- og udviklingsstrategien - Holbæk i Fællesskab, som blev vedtaget i 2016. Plan- og udviklingsstrategien indeholder 7 pejlemærker for den ønskede fremtidige udvikling. Tilsammen skal pejlemærkerne være med til at sikre en endnu bedre fremtid i Holbæk Kommune.

Øvrige kommunale planer bl.a. landskabsplanen og naturhandleplanen, der har betydning i forhold til kommuneplanen kan ses på her

Samspillet med andre kommuner

Sammen med Lejre og Roskilde har Holbæk Kommune etableret et fælles forsyningsselskab for at kunne høste miljømæssige og økonomiske gevinster for borgerne i området. De tre kommuner har endvidere påbegyndt et samarbejde vedrørende bl.a. bosætning og det gode liv, infrastruktur og fælles interessevaretagelse, fælles branding af kommunens skønne naturområder og unikke besøgsområder og udvikling af nye platforme for formidling af lokale og bæredygtige kvalitetsfødevarer.

Planerne for Naturparken Åmosen er ligeledes resultatet af et samarbejde mellem Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune og Sorø Kommune.

Greater Copenhagen

Holbæk Kommune indgår sammen med andre kommuner og de to regioner på Sjælland i Greater Copenhagen, som har en fælles dagsorden om vækst og udvikling i hele det østlige Danmark og Sydsverige

Læs mere

Erhvervsstyrelsens side om planlov og planlægning

Nationale, regionale og kommunale planer kan ses på PlansystemDK

Region Sjællands Vækst og udviklingsstrategi

Kommunale planer med betydning for arealanvendelsen kan findes her