Mål for Skov og Landbrug

Beskrivelse

Livet på landet skal styrkes, og der skal være plads til, at landbruget kan udvikle sig som en aktiv del af det åbne land.

Kommuneplanen udpeger særligt værdifulde landbrugsområder, hvor landbruget prioriteres højere end andre interesser. Disse områder skal i videst mulig omfang friholdes for aktiviteter, som ikke understøtter jordbrugserhvervet. 

Kommuneplanen udpeger et område til større husdyrbrug. Målet med udpegningen er at sikre investeringssikkerhed for landbruget samtidig med, at hensynet til omgivelserne og miljøet varetages. Der kan fortsat ske udvidelser og etablering af husdyrbrug på eksisterende landbrugsejendomme efter gældende regler.

En dynamisk skovrejsningsplan skal bidrage til, at kommunens samlede skovareal øges, da mere skov vil bidrage til en forbedret grundvandskvalitet, forbedre de rekreative værdier, og sikre en bedre sammenhæng mellem naturområder. Planerne for skovrejsning skal tilpasses lokale forhold.

Læs mere

Her kan du læse om retningslinjer for temaet "Skov & Landbrug"