Mål for Natur og Landskab

Beskrivelse

Anvendelsen af det åbne land skal ske i et samspil, hvor såvel landbruget som de rekreative interesser tilgodeses og hvor udviklingen sker i balance mellem benyttelse og beskyttelse.

Kommunens værdifulde naturområder skal bevares, og det skal fortsat være muligt at opleve landskabet og naturen. Der skal sikres store sammenhængende naturområder til gavn for biodiversiteten og oplevelsen af landskabet, og de forskellige beskyttelsesinteresser skal sammentænkes.

Udnyttelse og forvaltning af det åbne land skal bygge på en samlet landskabelig vurdering, som tager afsæt i de landskabelige styrker og potentialer. Planlægningen skal bidrage til, at naturen og den biologiske mangfoldighed bevares, forbedres og genskabes, og at sammenhængen mellem de enkelte natur- og landskabsområder sikres. I forbindelse med byudvikling og indpasning af tekniske anlæg og infrastrukturanlæg, skal der tages de nødvendige hensyn til, at de udpegede områder af landskabelig eller naturmæssig værdi ikke forringes, indskrænkes eller opsplittes.

De udpegede potentielle vådområder indgår som en del af det samlede naturnetværk, og skal bidrage til at styrke naturindholdet, skabe sammenhæng mellem naturområderne og forhindre oversvømmelser i tilfælde af store nedbørsmængder. Der må som udgangspunkt ikke gennemføres byggeri og anlægsarbejder inden for de udpegede områder. Ligeledes skal landets kyster friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på kysten.

Læs mere

Her kan du læse retningslinjerne for temaet "Natur & Landskab".