Mål for Forsyning og Tekniske anlæg

Beskrivelse

Holbæk Kommune skal være en bæredygtig kommune, der bidrager til regeringens målsætninger om grøn vækst.

Planlægningen skal bidrage til, at CO2-udledningen nedbringes og skal ske på en måde, så ressourceforbruget minimeres. Blandt andet ved at byudvikling og trafikplanlægning sammentænkes, så nye byområder placeres, hvor de er trafikalt velbeliggende, og ved at give mulighed for at bygge højere og tættere nær stationer. Ny boligbebyggelse skal udføres som lavenergibebyggelse.

Der skal udarbejdes en plan for kommunens fremtidige varmeforsyning baseret på miljøvenlig energiproduktion, herunder udvidelse af fjernvarme og anvendelse af vedvarende energi.

Spildevandshåndteringen skal generelt ske ud fra bæredygtige og multifunktionelle principper. Det vil sige, at regnvand fra tage og lignende ikke skal afledes via kloakken, men kan indgå som et rekreativt og æstetisk element i byområderne. Det skal også være muligt at anlægge vådområder i det åbne land, der kan fungere som forsinkelsesbassiner ved store regnskyl og samtidig fungere som rekreative naturområder.

Kommunens store grundvandsressourcer skal beskyttes i forbindelse med nye udlæg.

Planlægningen skal skabe rammerne for en bæredygtig og miljømæssig forsvarlig udvikling, samtidig med at nye anlæg skal placeres så de indgår på en harmonisk måde i landskabet eller bybilledet. Planlægningen skal medvirke til at forbygge konflikter mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter og anvendelser. Den skal sikre hensigtsmæssig placering af arealer til støjfølsom anvendelse, og den skal regulere støjende aktiviteter.

Læs mere

Her kan du læse om retningslinjer for temaet "Forsyning & Tekniske anlæg".