Kommunen i hovedtræk
Temaer
Lokalområder
Rammer
Tillæg
Gå til forsiden
Print
Lokalplaner
Kommuneplan
Andre planer

Du er her: Home / Tillæg / Kommuneplantillæg / 7 - Erhvervsområde ved Snævre

Erhvervsområde ved Regstrup Syd - 7

Status
Forslag
Plannavn
Erhvervsområde ved Regstrup Syd
Plannummer
7
Dato for offentliggørelse af forslag
15. marts 2019
Høringen starter
15. marts 2019
Høringen slutter
10. maj 2019
PDF
Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge et erhvervsområde til transporttunge erhverv ved motorvejsafkørslen ved Regstrup. Arealet er ca. 62,7 ha, og er opdelt i to områder; erhvervsområde ved motorvejen (ca. 48,4 ha, inklusiv areal der optages af motorvejen) og erhvervsområde sydvest for motorvejsafkørslen (ca. 14,3 ha).

 

Indhold

Med kommuneplantillæg nr. 7 indføres to nye kommuneplanrammer. På nedenstående kort vises de nye rammer, som kommuneplantillægget udlægger.

Erhvervsområdet ligger nord og syd for den nye motorvej og tilkørselsanlægget der anlægges syd for Regstrup. Området får således en særdeles god tilgængelighed til det overordnede vejnet. Erhvervsområdet udlægges derfor til transporttunge erhverv, der er afhængige af gode adgangsforhold til det overordnede vejnet. Området opdeles i to kommuneplanrammer. I erhvervsområdets nordlige del (14.E06) kan der placeres virksomheder i miljøklasse 4-5. Mens der i erhvervsområdets sydvestlige del kan placeres virksomheder i miljøklasse 4-7.

For den nordlige del (14.E06) bliver der mulighed for en bebyggelsesprocent på maks. 40 og en maks. bygningshøjde på 10 meter. For den sydvestlige del (14.E07) bliver der mulighed for en bebyggelsesprocent på maks. 50 og en maks. bygningshøjde på 25 meter, skorstene dog op til 60 meter. Bygningshøjden og tætheden i den nordlige del er lavere end i den sydvestlige del af hensyn til tætheden til boligområde, skole og boldbaner ved Nr. Jernløse.

Der kan endvidere ikke indplaceres de højeste miljøklasser i den nordlige del, af hensyn til boligområderne, skole og boldbaner ved Nr. Jernløse. I begge rammeområder til erhverv, må der forventes støjende aktiviteter, men særligt i ramme 14.E07 kan der forventes særligt støjende aktiviteter, da der her er mulighed for at placere virksomheder op til miljøklasse 7. Støjen forventes især knyttet til transport, som erhvervsområdet er velegnet til at håndtere uden miljøkonflikter.

Endvidere reduceres kommuneplanens arealer udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde og områder hvor skovrejsning er uønsket. Dette som en følge af, at arealerne der udlægges til erhvervsformål udtages af disse udpegninger.

Forhold til anden planlægning

Forholdet til kommuneplan 2017 og øvrig planlægning

Området er i kommuneplan 2017 omfattet af en række udpegninger. Udpegningerne beskrives i nedenstående og der redegøres for eventuelle ændringer i kommuneplanens udpegninger.

Kommuneplantillægget følges af lokalplan nr. 14.11 for biogasanlæg ved Snævre vest.

Særligt værdifuldt landbrugsområde

Den sydlige del af erhvervsområdet er beliggende indenfor særligt værdifuldt landbrugsområde. Disse områder skal i videst mulig omfang friholdes for aktiviteter som ikke understøtter jordbrugserhvervet. Motorvejens forlængelse og anlægget af tilkørselsanlæg ved Regstrup har ført til, at den jordbrugsmæssige betydning af arealerne ændres. På baggrund at tætheden til byen og den kommende motorvej udtager kommuneplantillægget området af udpegningen til særligt værdifuldt landbrugsområde.

Kort der viser udpegningen af særligt værdifuldt landbrugsområde før og efter kommuneplantillægget.

Før:

Efter:

Arealreservation til højspændingsledning

Langs med højspændingsledningen der gennemskærer den sydlige del af området, er der reserveret et areal til en eventuel fremtidig opgradering af ledningsanlægget til 400 kv. Der er således reserveret et areal på 60 meters bredde. Indenfor dette trace, må der ikke ske tiltag der kan forhindre en senere opgradering af ledningsanlægget. Den sydvestlige del af rammeområde 14.E07 er også omfattet af arealreservationen. Dette område kan kun udnyttes til formål, der ikke strider mod en senere opgradering af ledningsanlægget. Kommuneplantillægget er således i overensstemmelse med retningslinjen.

Kort der viser arealreservationen til højspændingsledning i kommuneplanen

Eksisterende vindmøller der kan udskiftes

I den vestlige del af området er der placeret tre vindmøller. Disse vindmøller er i kommuneplanens retningslinje 8.1.5 udpeget. Udpegningen betyder at de kan udskiftes og erstattes af tilsvarende vindmøller. Vindmøllerne har en totalhøjde på 64 meter og en navhøjde på 40 meter. Udlægget af et erhvervsområde er ikke i strid med dette. Udskiftning af eksisterende vindmøller med nye vindmøller kræver endvidere en nærmere vurdering ved minimum at udføre en VVM-screening.

Skovrejsning uønsket

Den helt overvejende del af erhvervområdet er udlagt som område hvor skovrejsning er uønsket. Det vil sige, at der ikke må rejses skov indenfor området. Det kommende erhvervsområde ønskes omkranset med levende beplantning/skov for at afskærme det kommende erhvervsområde. Området er udpeget til område hvor skovrejsning er uønsket, da man har ønsket at friholde motorvejstraceet for skovbeplantning, der kunne besværliggøre gennemførelsen af motorvejen. Nu hvor motorvejstraceet er endelig fastlagt, er det ikke nødvendigt, at fastholde området som skovrejsning uønsket. På denne baggrund ændres udpegningen af området. Det forventes, at hele skovrejsningsudpegningen syd for Regstrup i Kommuneplan 2017, udtages i forbindelse med revision af kommuneplanen i 2021, da hele motorvejstracéet er kendt og fastlagt.

Kort der viser udpegningen af områder hvor skovrejsning er uønsket før og efter kommuneplantillægget.

Før:

Efter:

 

Drikkevandsinteresser

Erhvervsområdet er beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplandet til Regstrup og Nr. Jernløse Vandværk. Ifølge kommuneplanens retningslinjer skal nye særligt grundvandstruende virksomheder så vidt muligt placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger.

Jævnfør bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse (BEK nr. 1697 af 21/12/2016), skal områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande friholdes for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Det er derfor ikke muligt at planlægge for sådanne virksomheder eller anlæg i rammeområderne som kommuneplantillægget udlægger.

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning har udarbejdet en vejledning der omhandler kravene til kommunernes planlægning (Vejledning om krav til kommuneplanlægning indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse VEJL 2017-03-31 nr 9320). Ifølge vejledningen skal kommunerne konkret vurdere arealanvendelsen på baggrund af ønskerne til planlægning med udgangspunkt i virksomheder og anlæg på vejledningens bilag 1. Listen er ikke udtømmende men retningsgivende i forhold til hvilke virksomhedstyper og anlæg eller aktiviteter, hvor der sædvanligvis kan forventes håndtering af stoffer, der er mobile i forhold til grundvandet.

Kriterier til udvælgelse af de forskellige virksomheder og anlægstyper er begrundet i deres oplag, håndtering, anvendelse eller produktion af mobile stoffer, dvs. forureningskomponenter, der på grund af manglende binding, nedbrydning eller omdannelse kan udvaskes til grundvandet.

De enkelte rammer indeholder bestemmelser der sikrer, at der ikke i den efterfølgende lokalplanlægning indplaceres anlæg eller virksomheder, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvand. Kommuneplantillægget er således i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og de nationale interesser på området.

Arealudlæg til erhvervsformål

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplan 2017 blev en del af området udlagt til perspektivområde til erhverv. Siden udarbejdelsen af kommuneplanen har kommunen fået en konkret henvendelse på at indplacere et biogasanlæg. På baggrund heraf, og som følge af motorvejens forlængelse mod Kalundborg vurderes det, at der er grundlag for at udlægge et erhvervsområde. Erhvervsområdet prioriteres til transport- og logistikvirksomheder samt andre transporttunge virksomheder. 

Transporttunge virksomheder er afhængige af lokaliseringsmuligheder i erhvervsområder med god tilgængelighed til motorveje. Ved kommunal planlægning af erhvervsområder langs motorveje er det derfor et nationalt krav, at disse erhvervsområder prioriteres til transporttunge virksomheder som f.eks. transport- og logistikvirksomheder.

Jf. planloven skal byudvikling ske indefra og ud. Reglen indebærer, at udlæg af nye arealer til byvækst (boliger og erhverv mv.) som udgangspunkt skal ske i direkte tilknytning til eksisterende byområder. Kommunalbestyrelsen kan planlægge for en asymmetrisk byudvikling, f.eks. langs en central vej, hvis en sådan udvikling er begrundet i hensynet til en funktionelt sammenhængende byudvikling.

Indenfor erhvervsområdets ramme sydvest for motorvejstilkørslen planlægges der for de højeste miljøklasser. Derved sikres den nødvendige afstand til miljøfølsom anvendelse (boliger, skole mv.).

Der fastlægges ikke rækkefølgebestemmelser for de to erhvervsrammer, da der er forskellige muligheder for miljøklasser inden for de to rammer. Der er således en funktionel begrundelse for, at byudviklingen ikke først sker nord for motorvejen.

Holbæk Kommunes Landskabsplan

Området er i Holbæk Kommunes Landskabsplan beliggende på grænsen mellem landskabsområde 15 Søstrup og landskabsområde 25 Krøjerup. Landskabsplanen blev udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2013. Motorvejens forlængelse, herunder tilkørselsramper ved Regstrup er således ikke medtaget i de landskabelige registreringer, der skete i forbindelse med tilblivelsen af Landskabsplanen. Den kommende motorvejs påvirkning af landskabet medfører, at landskabet bliver endnu mere præget af tekniske anlæg end beskrevet af Landskabsplanen, som det fremgår nedenfor.

Det fremgår af Landskabsplanen, om område 15, Søstrup, bl.a. at området er karakteriseret som et roligt og ensartet landbrugslandskab med mellemstore marker og spredte gårde. Landsbyer ligger spredt i området og flere af disse er udbygget. Der er relativt få større naturområder, men flere små vandhuller og beplantninger spredt i landbrugslandet. Området indeholder mange tekniske anlæg af forskellig type. Til trods herfor virker landskabet flere steder autentisk. Det dominerende landskabselement er landbrugslandet med mellemstore gårde og tætliggende landsbyer. Landskabet er præget af mange tekniske elementer og flere landsbyer, som er udbygget med parcelhusområder.

Det fremgår af Landskabsplanen, om område 25, Krøjerup, bl.a. at området er karakteriseret som et roligt og ensartet landskab med mange elementer som hegn, landsbyer, små naturområder og småplantninger. Området virker relativt uforandret til trods for, at der er tilføjet nogle nye elementer af en væsentlig størrelse, som f.eks. vindmøllerne mod nordøst. Området har generelt en vis grad af autenticitet til trods for, at landbruget stadig er fungerende i området. Der er dog ikke sket væsentlige udbygninger af landbrugsbedrifterne. Det dominerende landskabselement er landbrugslandet med de mellemstore gårde og de tætliggende landsbyer. Terrænet giver, på trods af de relativt begrænsede højdeforskelle, sammen med beplantningerne området en vis overskuelighed.

Med kommuneplantillægget vil området efter nærmere lokalplanlægning kunne udnyttes til erhvervsformål, som er afhængig af en motorvejsnær placering. Der vil indenfor rammerne blive mulighed for at opføre bygninger til erhvervsformål - ved motorvejen i en højde på op til 10 meter og sydvest for motorvejstilkørslen i en højde på op til 25 meter og med mulighed for opførelse af skorstene op til 60 meters højde. Landskabet i området er imidlertid i forvejen påvirket af tekniske anlæg (højspænding og vindmøller) og den kommende motorvej vil ligeledes påvirke oplevelsen af landskabet.

Udlæg af erhvervsområdet vurderes ikke at medføre en uforenelig påvirkning af landskabet, da landskabet i forvejen er påvirket af bl.a. tekniske anlæg og den kommende motorvej.

Diverse udpegninger og beskyttelsesinteresser

Natura2000 områder

De nærmeste Natura2000 område er:

  • Store Åmose, Skarresø og Bregninge, der ligger ca. 7 km sydvest for erhvervsområdet
  • Egernæs med holme og Fuglsø, der ligger ca. 9 km øst for erhvervsområdet

Det er vurderet, at kommuneplantillægget på grund af den store afstand fra erhvervsområdet til Natura2000 områderne ikke vil medføre nogen påvirkning af disse. Endvidere vil der i forbindelse med lokalplanlægning blive foretaget en ny vurdering.

Bilag-IV-arter

Habitatdirektivets bilag IV består af en række arter, som for eksempel markfirben, spidssnudet frø og stor vandsalamander, som findes i tilknytning til området. Der er endvidere en nyetableret paddesø i erhvervsområdets nordvestlige hjørne. Formålet med bekendtgørelsen er at beskytte de såkaldte bilag IV-arter. Beskyttelsen omfatter arterne og deres levesteder, både inden for og uden for Natura 2000-områderne.

Kommuneplantillægget fastsætter den overordnede fysiske planlægning for området, men fastsætter ikke nærmere bestemmelser for hvor eventuel bebyggelse placeres indenfor området. Dette vil først blive fastsat i en eventuel efterfølgende lokalplan. På det foreliggende grundlag er det derfor ikke muligt at foretage en konkret vurdering af kommuneplantillæggets påvirkning på bilag IV-arter. Kommuneplanen har desuden en længere tidshorisont, hvilket betyder, at der kan gå lang tid mellem plan og realisering. Dermed kan de konkrete forhold have ændret sig på tilladelsestidspunktet i forhold til planlægningstidspunktet.

Kravet om vurdering af påvirkning på bilag IV-arter er stadig gældende på trods af, at den endelige stillingtagen udskydes til den videre planlægning. Det indebærer en risiko for, at de efterfølgende tilladelser, lokalplaner, m.v. ikke kan gives/realiseres som forudsat i kommuneplanen.

I den videre planlægning, må der ikke træffes afgørelse om tilladelse, dispensation, godkendelse, planlægning m.v. i medfør af Planloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Råstofloven, Husdyrloven m.fl., som kan føre til forringelse af yngle- og rasteområder for de arter, som er listet på Habitatdirektivets bilag IV.

Forholdet til regionale og nationale interesser

På baggrund af ovenstående redegørelse er det vurderet, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med den statslige og regionale planlægning. Der kan særlig henvises til at erhvervsområdet udlægges til transporttunge virksomheder som f.eks. transport- og logistikvirksomheder.

Fordebat 

I forbindelse med planlægningen, er der afholdt fordebat, hvor der er indkaldt til ideer og forslag til den videre planlægning. Fordebatten varede 4 uger i perioden 6. september 2018 til 4. oktober 2018. Der blev afholdt et orienterende borgermøde d. 27. september 2018, hvor det var muligt at komme med input og stille spørgsmål til den kommende planlægning.

Der indkom 69 høringssvar under fordebatten, som er input til både lokalplan for biogasanlæg indenfor rammeområde 14.E07, generelt til kommuneplantillæg og miljørapporten. Du kan læse behandlingen af høringssvarene i den udarbejdede hvidbog her (2,1 MB).

Miljørapport

Der er udarbejdet en miljørapport i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget. Miljørapporten og afgrænsningen af denne ses her her (596.9 KB).

Rammer

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk