Kommunen i hovedtræk
Temaer
Lokalområder
Rammer
Tillæg
Gå til forsiden
Print
Lokalplaner
Kommuneplan
Andre planer

Du er her: Home / Temaer / Tekniske anlæg / Højspænding og naturgas

Højspænding og naturgas

Retningslinjer

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kortet

8.4.1 Der reserveres et areal til 400 kV højspændingsledning mellem Asnæsværket og Kyndbyværket. Traceet udlægges i 60 meters bredde.

8.4.2 Inden for de afmærkede traceer for højspændingsledninger og naturgas må der ikke ske tiltag, der vil forhindre en udbygning, vedligeholdelse eller kabellægning af højspændingsledningerne.

Generelle retningslinjer

8.4.3 Nye boliger eller institutioner må ikke placeres nær højspændingsledninger, hvor magnetfelter udgør en sundhedsrisiko.

8.4.4 Der må ikke ske ændringer af naturgasnettet som strider mod kommunens varmeplan.

8.4.5 Der må ikke ske aktiviteter i nærheden af de afmærkede naturgasledninger, hvis disse kan true leveringssikkerheden for naturgas og af hensyn til afstands- og sikkerhedsbestemmelserne.

 

Bemærkninger til retningslinjer

Højspændingsledninger

Folketinget har vedtaget, at der skal ske en kabellægning af højspændingsledninger op til 150 kV samt kabllægning af nye 400 kV ledninger, jfr. Kabelhandlingsplanen. Dog vil der blive etableret en 400 kv ledning mellem Asnæsværket i Kalundborg Kommune og Kyndbyværket i Frederikssund Kommune. Denne ledning vil blive ført gennem Holbæk Kommune. Der er ikke taget stilling til den endelige placering og udformning af anlægget. Dette vil ske gennem senere planlægning. 
 
Hvor der sker en kabellægning af højspændingsledninger, skal der findes en linjeføring, som tager de nødvendige hensyn til natur- og kulturhistoriske områder. Der må således ikke ske nedgravning i naturområder og ledningerne må føres uden om disse. I udpegede potentielle naturområder, må der kun ske kabllægning, hvis det kan ske på en måde, der ikke forhindrer etablering af naturarealer.
 
Til 400 kV luftledninger skal der reserveres et areal i en bredde på 60 m. Trace til kabellægning af højspændingsledninger udlægger i en bredde på minimum 20 meter. Inden for de udpegede forløb må der ikke ske tiltag, som kan forhindre kabellægningen.
 
Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder må ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsledninger. Tilsvarende skal højspændingsledninger ikke opføres tæt på eksisterende eller planlagte boliger og børneinstitutioner. Hvor der kan være risiko for påvirkning fra magnetfeltet, bør der ske en vurdering efter forsigtighedsprincippet.
 
Kabelhandlingsplanen fra 2009 beskriver mulighederne for at gå fra luftledninger til et fuldt kabellagt eltransmissionsnet på 132-150 kV niveau, som samtidig er forberedt til at kunne håndtere de markant større mængder vindkraft i Danmark.

Planen omfatter nedtagning af de eksisterende ca. 3.200 system-km 132-150 kV luftledninger og nedgravning af nye kabler. Planen gennemføres i perioden frem til 2030. 

Naturgasnettet

De eksisterende arealreservationer til etablering af naturgas ændres ikke.

Der er ingen planer om udbygning af det overordnede naturgasnet i Holbæk Kommune. 

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk