Kommunen i hovedtræk
Temaer
Lokalområder
Rammer
Tillæg
Gå til forsiden
Print
Lokalplaner
Kommuneplan
Andre planer

Du er her: Home / Temaer / Natur & Landskab / Klimatilpasning

Klimatilpasning

Retningslinjer

Generelle retningslinjer

4.3.1 Klimatilpasning skal indarbejdes i planlægningen i hele kommunen. Der skal dog være et øget fokus i de 11 områder, der fremgår af retningslinjekortet, som er udpeget som værende særlig risikofyldte.

4.3.2 Regnvand skal som udgangspunkt indgå i det naturlige kredsløb og være synligt i bybilledet og naturen.

4.3.3 Ved planlægning af nye byområder, nybyggeri og anlæg må befæstelsesgraden ikke overstige følgende værdier:

30 % ved åben lav byggeri
50 % ved tæt lav byggeri  
70 % ved butiks- og erhvervsbyggeri

Retningslinjer knyttet til udpegede områder på kortet

4.3.4 Ved ny- og ombygninger generelt, planlægning af nye byområder samt anlæg i de 11 udpegede indsatsområder, skal der som minimum tages stilling til anvendelsen af følgende virkemidler:

  • Grønne tage
  • Regnvandsbede
  • Forsænkninger til at modtage overfladevand
  • Minimums sokkelhøjde
  • Grøfter og åbne render
  • Placering af byggefelter i forhold til naturlig afstrømning af overfladevand

Bemærkninger til retningslinjer

Som følge af de kommende klimaændringer, vil der forventeligt være en øget risiko for flere oversvømmelser fra fjorden, søer og vandløb. Holbæk Kommune har derfor lavet en klimatilpasningsplan og udpeget arealer som vil blive direkte påvirket af havstigninger og skybrudshændelser

Klimatilpasningsplanen beskriver følgerne af de kommende klimaændringer og de tiltag som vil blive nødvendige for at imødegå den forøgede oversvømmelsesrisiko.

For at kunne begrænse oversvømmelsesrisikoen i byer og på arealer i det åbne land, vil det blive nødvendigt at udpege arealer, som kan oversvømmes ved større nedbørsmængder og derved imødegå det stigende behov for afledning af vand. En del af de arealer, der kan inddrages til at modtage oversvømmelser, vil allerede være udpeget som potentielle vådområder. Men i klimatilpasningsplanen sker en mere specifik udpegning af områder i tilknytning til afvandingssystemer og vandløb. De arealer, som er udpeget, bør ikke bebygges eller på anden måde anvendes til formål, som vil begrænse muligheden for eller forhindre, at der kan ske oversvømmelse. De kan derimod godt benyttes til friarealer, landbrug, parkeringsarealer eller tilsvarende benyttelse, så længe der samtidig er mulighed for at benytte arealer til at oversvømme. Du kan se hele klimatilpasningsplanen for her.

I byområder kan der udpeges veje, parkeringspladser, grønne arealer og andre steder, der kan fungere som opmagasinering og transport af vand ved skybrudshændelser. I andre områder kan vand fra skybrudshændelser ledes til naturområder og udvalgte arealer på marker, som er udpeget hertil. En forudsætning herfor er, at der ikke opstår konflikter med andre interesser.

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk