Kommunen i hovedtræk
Temaer
Lokalområder
Rammer
Gå til forsiden
Print
Lokalplaner
Kommuneplan
Andre planer

Du er her: Home / Temaer / Erhverv & Detailhandel / Erhvervsområder

Erhvervsområder

Retningslinjer

2.1.1 Kommunens arealudlæg af erhvervsområder og områder til blandet bolig og erhverv fremgår af retningslinjekortet. Det fremgår af kommuneplanrammerne hvilke miljøklasser der kan placeres indenfor de enkelte erhvervsområder.

2.1.2 Kommunens arealudlæg til virksomhed med særlige beliggenhedskrav og 500 meter risikozone omkring disse fremgår af retningslinjekortet. I forbindelse med planlægning indenfor denne zone skal hensynet til risikoen for større uheld inddrages. Det betyder, at der inden for disse zoner ikke må etableres ny miljøfølsom anvendelse, som f.eks. boliger, rekreativt område m.v., medmindre det er påvist, at der er sikret en passende afstand mellem risikovirksomhed og omgivelserne.

2.1.3 Risikovirksomheden Strandmøllen må ikke udvides på en måde, så det medfører en udvidelse af sikkerhedszonen omkring virksomheden. Dette pga. dens nære placering til bl.a. eksisterende boliger.

2.1.4 Kommunens arealudlæg af erhvervsområder til produktionsvirksomheder og konsekvensområder omkring disse fremgår af retningslinjekortet. Det skal sikres, at der ved udlæg af arealer til forureningsfølsom anvendelse indenfor konsekvensområderne ikke opstår miljømæssige konflikter med produktionsvirksomhederne.

Bemærkninger til retningslinjer

Miljøklasser

Arealudlæg og bestemmelser for lokalplanlægning i og omkring erhvervsområder tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens håndbog om miljø og planlægning – boliger og erhverv i byerne - med anbefalede mindste afstande til boligområder.

Der opereres med 7 klasser og disse klassers anbefalede afstand til boligområder:

Klasse 1

0 meter

forretninger, liberale erhverv, kontorer og småværksteder med butik.

Klasse 2

20 meter

bogbinderier, elektronikværksteder og. f.eks. laboratorier.

Klasse 3

50 meter

håndværksprægede virksomheder og visse service-virksomheder.

Klasse 4

100 meter

levnedsmiddelfabrikker og mindre, overfladebehandlende virksomheder, herunder autolakereri.

Klasse 5

150 meter

maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustri­virksomheder.

Klasse 6

300 meter

asfaltfabrikker, slagterier, større maskin- og betonfabrikker samt jernstøberier.

Klasse 7

500 meter

medicinal- og pesticidproduktion og kraft- og stålvalseværker.

 

Erhvervsområder til produktionsvirksomheder og konsekvensområder omkring de udpegede erhvervsområder

Kommunens udpegning af erhvervsområder til produktionsvirksomheder, skal friholdes for boliger, kontorbyggeri mv. Indenfor konsekvensområderne omkring disse erhvervsområder, kræves der ved planlægning på naboarealer en redegørelse for hvordan miljøkonflikter afværges. Dette gøres for at sikre produktionsvirksomhedernes driftsvilkår og udviklingsmuligheder, og i den forbindelse at Miljøstyrelsens grænseværedier er overholdt, så det ikke giver grundlag for at skærpe vilkårene for virksomhederne efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven om miljøgodkendelser og påbud.

Redegørelsen skal tage højde for alle relevante miljøkonflikter, herunder hensyn til støj, lugt, støv og anden luftforurening.

Konsekvensområderne kan som udgangspunkt afgrænses som en fast grænse på mindst 500 meter omkring de udpegede erhvervsområder for produktionserhverv. Konsekvensområder kan også afgrænse ud fra en konkret vurdering af, hvilken forureningsbelastning de pågældende virksomheder har og virksomhedernes udviklingsbehov, f.eks. med udgangspunkt i virksomhedernes gældende miljøvilkår.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav kan ikke placeres integreret i byens erhvervsområder generelt, men har behov for særlige områder. Virksomheder der er omfattet af denne bestemmelse er særligt forurenende og/eller støjende erhvervs- og forsyningsvirksomheder, rensnings- og affaldsbehandlingsanlæg, motor- og skydebaner mv.

Restrummelighed i erhvervsarealerne

Den samlede opgørelse over uudnyttede erhvervsområder kan ses her

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk