Kommunen i hovedtræk
Temaer
Lokalområder
Rammer
Gå til forsiden
Print
Lokalplaner
Kommuneplan
Andre planer

Du er her: Home / Intern / Emilie / Veje / Vejklasser

Vejklasser

Frederikssund Kommune er geografisk placeret sådan, at statsvejnettet krydser kommunen både fra nord-syd og øst-vest. Dette skaber gode trafikale muligheder for at komme ind til og ud af byerne, da statsvejnettet generelt er kendetegnet ved god fremkommelighed, og hastigheder mellem 60-80 km/t. Statsvejene indgår ikke i kommunens vejklassificering, da administrationen af disse varetages af Vejdirektoratet.

Ved klassificeringen af det kommunale vejnet, har vi stræbt efter, at vejklassificeringen afspejler vejens ønskede funktion, betydning og belastning så vidt muligt. Den gamle vejklassificering er sammenholdt med de aktuelle trafikbelastninger, og dette har givet anledning til nogle ændringer i den gamle vejklassificering. Vejklasserne er vurderet ud fra eksistensen af en ny fjordforbindelse, som åbnes i 2019, og vejklassekortet er derfor et fremtidskort, og er gældende i Trafikplanens periode 2016-2025. I vejklassificeringen er det veje, med en trafikbelastning på ca. 800 ÅDT (årsdøgntrafik)og derover, som er klassificeret, og veje med mindre ÅDT er angivet som lokalveje. Årsdøgntrafik angiver gennemsnitligt antal køretøjer pr. døgn på vejen.

Herudover medvirker en ensartet administration af vejnettet til, at trafikanterne ikke oplever et skift i serviceniveauet, når de f.eks. krydser en kommunegrænse. For at sikre denne sammenhæng og ensartethed i planlægningen af vejnettet, har kommunen været i tæt dialog og samarbejde med nabokommunerne.

Vejklasserne benyttes bl.a. som retningslinjer ved etablering af fartdæmpende foranstaltninger og ved planlægning af sne- og glatførebekæmpelsesveje. Desuden spiller vejklassen også en rolle ved hastighedsplanlægningen af vejnettet.

Vejreglerne anbefaler forskellige kørebanebredder på vejene, alt efter hvilken vejklasse vejen har og hvilken hastighed der er tilladt på vejen. Det ville koste kommunen ca. 240 millioner kroner, hvis alle veje i Frederikssund Kommune, som har en mindre kørebanebredde end den anbefalede, skulle gøres bredere. Vi anbefaler derfor at undersøge, hvilke andre virkemidler der kan sættes i værk. Dette vil blive gjort i forbindelse med Trafikhandlingsplanen 2016-2020. Vejene vil desuden blive gennemset i forhold til kørebanebredder, og sammenholdt med om vejen f.eks. må benyttes af gennemkørende tung trafik, eller om vejen benyttes til kørsel af råstoffer. Er dette tilfældet, kan der være mulighed for at gøre vejen bredere, så vejen kan klare trafikbelastningen.

pdf Vejklasser i Frederikssund Kommune (4.9 MB)

 

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk